Page 22 - B-SR-2016-TR
P. 22

[Borusan Holding

      ve grup şirketlerimiz]      Grubumuzun merkezi yönetimini, Borusan Holding ile birlikte Borusan Da-

      nışmanlık ve Ortak Hizmetler yürütüyor.      Yönlendirici, destek verici ve kontrol edici bir rol üstlenen Borusan Holding,

      grup şirketlerine sağladığı stratejik liderlikle hissedarlara ve diğer paydaşla-

      ra sağlanan değerin artırılması sorumluluğunu üstleniyor. Holding, “yenilikçi

      rekabet” anlayışının organizasyonda ve değer zincirinde yaygınlaştırılması,
      ortaklar ve diğer paydaşlarla ilişkilerin yönetilmesi, kaynakların etkin kulla-

      nılması ve sürdürülebilirlik stratejisinin belirlenmesi gibi kritik sorumlulukları

      yerine getiriyor.


      Borusan Danışmanlık ve Ortak Hizmetler, grubumuzun stratejik hedeflerine

      erişimini ve iş sonuçlarını destekleyecek uzmanlıkları sağlamak ve optimum

      maliyet/maksimum verimlilikle ilgili süreçleri yönetmekle sorumludur. Şirket

      bunların yanısıra grup genelinde Yalın 6 Sigma, sürdürülebilirlik gibi ana inisi-
      yatifleri de yönetiyor.
 22
 22
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27