Page 121 - B-SR-2016-TR
P. 121

Borçelik

        Atık Su Bertaraf Verimlilik Projesi


        Borçelik arıtma tesisinde deşarj suyu parametre-
        lerinin (kimyasal oksijen ihtiyacı ve demir) yüksel-
        mesi sonucu atık bertaraf maliyetinin yükselmesi
        sebebiyle Yardımcı Tesisler tarafından 2016 yılı
        aralık ayında 40 bin dolar yatırımla yeni bir havuz
        yapıldı. CGL1 Sürekli Galvanizleme Hattı yıkama
        sularının bertaraf için gönderilmesi ile oluşan ek

        maliyetin önüne geçilirken, çöktürme havuzu
        bünyesindeki demirin çökmesi sağlandı.


        SONUÇLAR VE KAZANIMLAR
        Üretim hatlarından gelen atık su debilerinin
        kontrolü sağlandı. Deşarj suyu yasal parametre
        performansı yükseldi. Bertaraf maliyeti aylık 10
        bin TL kadar düştü.


      Borçelik

      Ters Ozmoz (RO) Atık Su

      Geri Kazanım Projesi


      Su tüketimini azaltarak yeraltı su kaynaklarının    SONUÇLAR VE KAZANIMLAR

      korunması amacıyla mevcut demineralize su      > 25 m /sa debide atık su kullanan yeni
                                      3
      tesisinin (reverse osmosis) atık suyunda en-    RO sisteminden 13 m /sa debide ürün su
                                              3
      düstriyel su geri kazanımı hedeflendi. 2016 yı-     kazanımı sağladık.
      lının ağustos ayından itibaren yıl sonuna kadar
      süren 50 bin dolar bütçeli projede atık su debi     > Ürün suyu ham su havuzlarına
      ölçümü ve analizleri yapıldı, atık su geri kaza-    aktararak ham su kalitesini yükselttik.
      nım ünitesi için alt yapı çalışmaları tamamlandı.

                                  > Sisteme giren su kalitesinin yükselmesi
      Borçelik’te kuyu suyunu arıttığımız ters ozmos     sonucu kullanılan asit ve kostik miktarı da
      sisteminden çıkan atık suyun tekrar kullanılma-     %20 oranında azaldı.
      sı için yeni RO sistemi montajı gerçekleştirdik.
      Bu tesisle 90 m /sa tüketim yapan RO siste-       > 2016 yılında bu yeni uygulama ile
               3
      minden çıkan 25 m /sa debili RO atık suyunun      10 aylık süre zarfında su tüketimimizi
                 3
      (konsantre suyun) %40’ını geri kazanmayı he-      %17 azaltarak 108.291 m su tararrufu
                                                3
      defledik.                        sağladık.


                                                          121
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126