Page 97 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 97

Ülkemizde 37 milyon çalışan nü-   Türkiye genelinde olduğu gibi Bo-
      fus içinde sadece 7 milyon kadın  rusan Grubu’nda da teknoloji, mü-
      bulunurken, her 5 kadından biri de    hendislik alanlarında ve yönetici
      yoksulluk sınırında yaşıyor. Dünya    kademelerinde kadın çalışan sa-
      Ekonomik Forumu Cinsiyet Eşitlik   yısı düşük ve üretim bölümlerinde
      Endeksi’ne göre Türkiye’de yöne-     kadın istihdamı sorunu bulunuyor.
      tici kadrolarının sadece %18’i ka-    “Borusan Eşittir Toplumsal Eşitlik”
      dınlardan oluşuyor.           platformu da bu konularda çözüm
                           üretmek amacıyla kuruldu.
      TÜİK raporuna göre Türkiye’de
      kadınların iş gücüne katılım oranı  Borusan’daki kadını güçlendir-
      2017 sonu itibarıyla %33,5 olmuş-    me çalışmaları Dünya Bankası’nın
      tur. Türkiye genelinde olduğu gibi    kardeş kuruluşu IFC’nin “Çocuk
      Borusan Grubu’nda da teknoloji,    Bakımına Çözüm: İşveren Destekli
      mühendislik alanlarında ve yöne-   Çocuk Bakımının Ekonomik Ge-
      tici kademelerinde kadın çalışan   rekçesi” adlı raporunda (sayfa 112-
      sayısı ve fabrikalar tarafında kadın   129), dünyadaki 10 örnek vaka ça-
      istihdamı düşüktür.           lışması arasında yer aldı.


      Borusan Holding güçlü bir ekono-
      mi inşa etmek, daha eşit bir toplum
      yaratmak, gelişim, sürdürülebilirlik
      ve insan hakları alanında ilerleme
      sağlamak, toplumun yaşam kalite-
      sini arttırmak için öncelikle kadını
      ekonomik ve sosyal hayatta güç-
      lendirmenin gerekli olduğuna ina-
      narak projelerini şekillendiriyor.


      Borusan Holding 2015’te aldığı
      davet üzerine Birleşmiş Milletler
      Kadını Güçlendirme İlkeleri Liderlik
      Grubu’na (UN Women Empower-
      ment Principles Leadership Group)
      üye olarak seçildi. Türkiye’den
      bunu gerçekleştiren ilk şirket olan
      Borusan Holding, kadını güçlendir-
      me alanındaki çalışmalarıyla sade-
      ce Türkiye’de değil, aynı zamanda
      dünyada örnek şirketler arasındaki
      yerini aldı.                                                          97
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102