Page 9 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 9

Raporumuzun

      Kapsamı      Bu raporda yer alan bilgiler, aksi
      belirtilmediği takdirde 1 Ocak - 31
      Aralık 2017 tarihleri arasında Boru-
      san Grubu’nun dört ana sektörde
      devam eden faaliyetlerini kapsıyor.   Raporumuzun
      Bu sektörlerin öncelikleri birbirin-
      den farklılık göstermekle birlikte  İlkeleri
      geçtiğimiz raporlama döneminde
      yaptığımız çalıştay ve strateji anke-  Raporumuzu GRI Standartları Te-

      ti ile tüm sektörlerimizin ortak ön-   mel seçeneğine uyumlu olarak ha-
      celikli konularını belirledik. Toplam  zırladık.
      cirosu Borusan Grubu’nun top-
      lam cirosunun %95’ini oluşturan    www.globalreporting.org
      Borusan Mannesmann, Borçelik,
      Borusan Otomotiv ve Oto Grubu    Stratejik sürdürülebilirlik konuları-
      şirketleri, Supsan, Borusan Lojis-  mızı belirlerken; GRI’ın önemlilik,

      tik, Borusan EnBW Enerji ve Boru-    paydaş katılımı, sürdürülebilirlik
      san Makina ve Güç Sistemleri’nin     kapsamı ve bütünlük prensiplerine
      performans verilerini ve iyi uygu-  ek olarak, 2003’te imzaladığımız
      lamalarını belirlenen ortak konular   BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN
      kapsamında raporladık. Kerim Çe-     Global Compact) prensiplerini ve
      lik verilerine raporumuzda Borçelik   BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma
      verileri ile birlikte yer verdik. Boru- Hedeflerini temel aldık.
      san Manheim şirketimize yönelik
      performans ise bu raporun kapsa-     www.globalcompact.org

      mı dışında yer alıyor.
      (GRI 102-46)               https://sustainabledevelopment.un.org/

      Gelecek Raporumuz


      2018 yılı sürdürülebilirlik performansımızı aktarmayı hedeflediğimiz gelecek ra-

      porumuzu, 2019 yılının ikinci yarısında yayınlamayı planlıyoruz. Önceki dönem-
      lere ait Borusan Grubu Sürdürülebilirlik Raporları kurumsal internet sitemizde
      yer alıyor.

      www.borusan.com                                                          9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14