Page 79 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 79

Borusan Grubu’nda çalışanlarımıza adil, güvenli ve sağlıklı bir
 çalışma ortamı sunuyor, çalışanlarımızın özlük haklarını yasa ve düzenlemelere uyumlu şekilde, doğru ve tam

 olarak kullanmalarını garanti ediyoruz. İş Etiği Kurallarımız


 insan ve çalışma haklarının korunması kapsamında grubumuza rehberlik ediyor.     nıyoruz. Şirketlerimizde toplumsal   çalışmaları kapsamında; iş yapış
     cinsiyet ve fırsat eşitliğine dayalı  biçimimizi, konuşma dilimizi, ba-
     insan kaynakları politikaları tüm   kış açımızı daha eşitlikçi bir yapıya

     insan kaynakları uygulamalarının    doğru dönüştürüyoruz. Bu dönü-
     temelini oluştururken, bu konunun    şümle zihniyette farkındalık yarat-
     paydaşlar ve toplum nezdinde far-    mayı hedefliyoruz. Başta cinsiyet
     kındalığının artırılması adına çalış-  olmak üzere hiçbir toplumsal rol ve
     malar yürütüyoruz.            algının eşitliğe engel olmayacağı,
                          mutlu ve başarılı bir geleceği inşa
     Bu amaçla “Borusan Eşittir” adlı   etmeyi amaçlıyoruz. Bu platform
     toplumsal eşitlik platformumu-     ile ilgili bilgiler raporumuzun Kadı-
     zu kurduk. Çalışanların inisiyatifi  nın Güçlendirilmesi bölümü altında

     ile hayata geçirilen bu platformun    yer alıyor.                                                          79
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84