Page 74 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 74

Borusan Alpha

                Borusan Alpha programı hem genç     rini sürdürürken çalışmaya başla-

                yetenek işe alım hem de uzun dö-     yarak, onları profesyonel hayat için
                nem staj programını ifade eder.   geliştirmeyi amaçlıyoruz.
                Bu program Borusan Grubu’nda
                iki ayrı program olarak ele alınsa  Üniversiteden yeni mezun olmuş,
                da Borusan Grubu olarak Boru-    potansiyeli yüksek yeteneklerin 18
                san Alpha Genç Yetenek Programı     aylık bir gelişim programına dahil
                ile Borusan Alpha Staj Programı   ediyoruz. Mentorluk programı sa-
                arasında bir köprü oluşturarak ve  yesinde iş hayatına yeni başlayan
                genç yeteneklerle henüz eğitimle-    Alphaların hem Borusan’ın liderle-

                                    rinin deneyimlerinden faydalanıyor
      Hedefimiz, Borusan Grubu’nun gelece-            hem de Borusan kültürüne kısa sü-
                                    rede adapte oluyorlar. Borusan’a
      ğin yöneticileri olabileceğine inandığı
                                    fayda sağlayacak ve geleceğin yö-
      ve ileride yönetim pozisyonlarına taşı-           neticisi olacağına inanarak işe ala-

      mak istediği adayları istihdam etmek          cağımız bu yetenekler sayesinde
                                    uzun vadede farklı iş gücü arayışı
      ve bu çalışanların gelişimini sağlayarak
                                    yerine içeriden terfiler ile gruba za-
      grubumuzun gelecek liderlerini yetiş-          man/maliyet kazandırmayı hedefli-

      tirmektir.                         yoruz.


  74
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79