Page 73 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 73

İşveren Markamız


      “Borusan Burada”      2017 yılında tüm Borusan Grubu şirketlerinin sekiz bine yakın çalışanına
      daha iyi bir çalışan deneyimi yaşatmak, tüm süreçlerimizi çalışan deneyimi

      bakış açısıyla ele almak ve iletişimlerimizi bu doğrultuda yapmak, potan-
      siyel yeneklerin gözünde ideal işveren algısını güçlendirmek amacıyla ve
      “Borusan Burada” işveren markası bakış açımızla, yetenek yönetimi, per-
      fomans, eğitim ve gelişim, sosyal kulüpler, çalışana sağlanan yan haklar
      konularında süreç ve sistem iyileştirmeleri yaptık.


      Potansiyel yetenekleri Borusan’a çekmek için dış iletişim stratejimizi oluş-

      turduk ve özellikle genç yetenek iletişimine odaklanarak Borusan Atölye
      isimli network buluşmaları düzenlemeye başladık. Genç yetenek progra-
      mımızı bu strateji doğrultusunda güncelledik.


      Borusan’da


      Geri bildirim


      Amacı, çalışanların anlık olarak   Puantum, Borusan Grubu’nda geri

      her zaman ve her yerde geri bildi-
                           bildirim kültürünü destekleyebilmek
      rim verebilmesini ve geri bildirimin
                           adına çalışanların kullanımına açık
      sadece yöneticiden çalışana değil
      tüm seviyeler arasında olabileceği-   dijital bir platformdur.
      ni göstererek açık iletişime olanak
      sağlamaktır.               lanarak geri bildirim verdi. Bu süre-

                           de zarfında ise tüm Borusan Grubu
      2017 yılındaki son altı aylık dönem-   çalışanları 27 binin üzerinde geri
      de hedefimizi; kapsamda yer alan     bildirim verdi.
      çalışanların %50’sinin sisteme giriş
      yaparak kullanıcı haline gelmesi ve   2018 yılında hayata geçireceğimiz
      en az bir kez geri bildirim vermesi   yeni ödüllendirme platformu ile de
      olarak belirledik.            Puantum’un entegrasyonunu sağ-

                           layarak hem bu platformun ödül-
      Puantum’u kullanmaya başladığı-    lendirme ile ilişkisini, hem de ödül-

      mız son 1,5 yıllık zamanda 2.338  lendirme platformunun geri bildirim
      çalışan aktif olarak Puantum’u kul-   ile ilişkisini sağlamayı hedefliyoruz.                                                          73
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78