Page 72 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 72

Performans Yönetimi


     Uygulamaları


                Çalışanlarımızın yıl içindeki per-    Raporlama döneminde 
guru-

                formansını ölçebilmek ve onla-    bumuzdaki ofis çalışanlarının
                rın performans sonuçlarına göre     %80’ine performans geri bildi-
                gelişim planlarını hazırlamak     rimi verdik. Performans sistemi
                ve uygulamak amacıyla, online     yıl boyunca açık olup dört dö-

                platform üzerinden Performans     nemden oluşuyor. Motivasyonu
                Yönetim Süreçlerini yönetiyo-     yüksek, bağlı çalışan oranının
                ruz.                   yükselmesini, bireysel ve ku-
                                    rumsal performansın artmasını

                                    ve bunun mali verilere pozitif
                                    etki etmesini amaçlıyoruz.     Borusan Grubu Çalışan


     Memnuniyeti Yaklaşımı     > Borusan Akademi Eğitim ve Gelişim Programları

     > Yetkinlik Değerlendirme Sistemi


     > Performans Yönetimi Uygulamaları

     > Kariyer Planlama

     > Bireysel Emeklilik Planı

     > Çalışan Bağlılık Anketi


     > Öneri Sistemleri

     > Etkin İç İletişim

     > Sosyal Kulüpler

     > Borusan Sanat Etkinlikleri  72
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77