Page 71 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 71

360° istihdam                          yetkinlik


                               değerlendirme

                               360° Yetkinlik Değerlendirmesi
 Borusan’da hem yetenekleri çekmek hem de onların gelişimini destekleyerek sü- ile, belirlenmiş bir dönem

                               içinde çalışanın iş tanımında
 rekli istihdamlarını sağlamak grubumuzun sürdürülebilirliği için önemlidir. İnsan  belirtilen görev, yetki, sorumluluk


 kaynakları uygulamalarının temel amacı, çalışanların yetkinliklerini, bağlılıklarını ve  ve hedeflerinin gereklerini
                               daha üstün bir performans ile
 performanslarını en üst düzeye çıkararak, faaliyet gösterdikleri sektörlerde fark ya- yapabilmesine yardımcı olan
                               özelliklerin objektif bir şekilde
 ratmalarına destek olmaktır.                değerlendirilmesi, fark yaratan ve


                               geliştirmesi gereken yönlerinin
                               belirlenmesi ve geliştirilmesini
                               hedefliyoruz.

      durumunda özel indirimlerden fay-
      dalanmalarını sağlıyoruz.            Çalışanın ekibi, üst yöneticileri ve
                               yatay paydaşları gibi çok çeşitli kişiler
                               tarafından değerlendirilmesini ve
      2016-2017 döneminde grubumuz-
                               performansına yönelik çok boyutlu bir
      da doğum iznine hak kazanan 72
                               resim oluşturarak, daha objektif bir geri
      kadın çalışanımızın %100’ü izinle-
                               bildirim almasını amaçlıyoruz. Sürece
      rini kullandılar ve bunlardan %66’sı
                               her yıl yaklaşık 4.500 ofis çalışanımız
      doğum izni bittikten sonra işe geri
                               dahil oluyor.
      döndüler. %61’i de işe döndükten
      sonra en az 12 ay daha şirketimiz-
                               Yetkinlik sonuçları eğitim ve gelişim,
      de çalışmaya devam ettiler.
                               performans değerlendirme ve kariyer
                               yönetimi alanlarında kullanabileceğimiz
      Borusan Grubu şirketlerinde top-
                               etkin bir geri bildirim aracıdır. Gelişim
      lam çalışan sayısı 2017 yılında
                               alanlarımızı iyileştirebilmek adına
      %2 artış gösterdi. Kadın çalışan-
                               bu sürecimizi performans yönetimi
      larımızın oranı ise geçtiğimiz yıla
                               sürecindeki bakış açımız ile paralel
      göre değişmedi ve %16,6 olarak
                               olarak tekrar ele alarak yenilemeyi
      gerçekleşti. Çalışanlarımıza 2017
                               hedefledik. Yeni süreci ve sistemi
      yılında hem mesleki hem kişisel
                               2018’in ikinci yarısında çalışanlarımız
      gelişim içerikli ve 136 bin saatin
                               ile paylaşacağız.
      üzerinde eğitim sağladık.
                                                          71
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76