Page 30 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 30

öncelikli


  sürdürülebilirlik konularımız                2016 yılında, önemli konulara daha    gerçekleştirdik. Bu anketler aracılı-
                fazla odaklanmak hedefiyle, sekiz   ğıyla Borusan Holding şirketlerinin
                grup şirketimizin ağırlıklı olarak  öncelikli odaklanmasını bekledik-
                iş sağlığı güvenliği, çevre ve kali- leri konularla ilgili onların geri bildi-
                te bölümlerinden 25 temsilcisinin   rimlerini aldık. Her iki paydaşımızın
                katılımıyla gerçekleştirdiğimiz sür-  da öncelikli konularının sıralaması
                dürülebilirlik stratejisi çalıştayında  birebir aynı oldu.
                yaptığımız değerlendirmeler ve yo-
                ğun tartışmalar sonucunda, stra-   Bu konulara ek olarak şirketlerimi-
                tejik sürdürülebilirlik konularımızı  zin üst yönetimi ‘‘Sanayi, Yenilikçi-
                ekonomik, çevresel ve sosyal ola-    lik ve Altyapı’’, ‘‘Toplumsal Cinsiyet
                rak ayrı ayrı inceledik ve şirketleri-  Eşitliği’’, “Nitelikli Eğitim’’,‘‘Temiz
                miz özelinde önceliklendirdik.      Su ve Sıhhi Koşullar’’ başlıklarına
                                    da önemli konular arasında yer
                Tüm şirketlerimizde ortak olan ko-    verdi. Anketlerin sonuçlarını dikka-
                nuları birlikte belirledik. 2017’de de  te alarak Borusan Holding Önce-
                şirketlerimizin Genel Müdürlerinin   liklendirme Matrisini güncelledik.
                de dahil olduğu Borusan Holding
                Yönetim Kurulu’nun katılımıyla     Tablonun sağ üst bölümünde hem
                gerçekleştirdiğimiz strateji anke-   paydaşlarımız hem de grubumuz
                tinde tüm şirketlerimiz için önemli   açısından daha yüksek öneme sa-
                olan konuları önceliklendirdik. Bu  hip ve şirketimizin performansını
                analizde 2030 BM Sürdürülebilir    doğrudan ve önemli ölçüde etki-
                Kalkınma Hedeflerini odağımıza al-    leyen konular yer alıyor. Bu konu-
                dık.                   lar raporun ilgili bölümlerinin ana
                                    başlıklarını oluşturuyor ve grup
                Ayrıca çalışanlarımız ve grup şir-  şirketlerimizin ilgili performansını
                ketlerimizin müşterilerinin de ka-  verilerle rapor içinde detaylı olarak
                tıldığı önceliklendirme anketleri   aktarıyoruz.


                                    Böyle bir matris oluşturmak iste-
      ÇALIŞANLARIMIZIN ve                     memizdeki temel amaç şirketleri-
      MÜŞTERİLERİMİZİN ÖNCELİKLERİ                miz kadar, kilit paydaşlarımızın da
                                    önem verdiği konuları net olarak
      İnsana Yakışır İş                      tespit edebilmek, plan ve hedef-
      Ekonomik Büyüme                       lerimizi bu konular çerçevesinde

      Hedefler İçin Ortaklıklar                  belirleyebilmektir. Önümüzdeki
                                    dönemde daha fazla paydaşımızla
      Erişilebilir ve Temiz Enerji & İklim Eylemi
                                    fikir alışverişinde bulunmayı, odak-
      Sudaki ve Karasal Yaşam                   lanacağımız konuları ve ilgili hedef-
                                    lerimizi geliştirmeyi amaçlıyoruz.
      (GRI 102-44)                        (GRI 102-46)  30
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35