Page 23 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 23

kurumsal


                                              yönetim

      Grup şirketlerinin yönetimine doğ-    Tüm faaliyetlerimizi
      rudan katılmayan ve merkezi bir
      görev üstlenen Borusan Holding,    kurumsal yönetimin
      ana şirketlere azınlık paylarla işti-
                           şeffaflık, adillik, sorumluluk
      rak eden ve portföy şirketi olarak
      görev alan Borusan Yatırım ile bir-
      likte Kurumsal Merkez’i oluşturu-   ve hesap verebilirlik
      yor. Holding kurumsal yönetim ya-
                           prensiplerine uyumlu olarak
      pısı, tüm grup üzerinde kontrolünü
      sağlayan etkin iletişim ve denetim
      mekanizmaları üzerine kuruludur.     yürütüyoruz.


      Grubun üst düzey karar alma or-   Holding Mali Kontrol, İç Denetim
      ganı olan Borusan Holding Yöne-     ile Finansman ve Yatırımcı İlişkile-
      tim Kurulu, hissedarlara ve diğer  ri departmanları risk süreçlerinde
      paydaşlara karşı grup faaliyetleri-  Kurumsal Risk Yönetim ile birlik-
      nin genel sorumluluğunu üstlenir.   te çalışır. İç Denetim Departmanı,
      Grubun hedeflerini belirleyen ve   grup şirketlerinin süreçlerini denet-
      bu hedeflere ulaşmak için strateji  ler ve risk alanlarını tespit ederek
      geliştiren kurul, grup şirketlerinin  şirketlere bu konularda iyileştirme
      sürdürülebilir büyümesi doğrultu-   önerileri sunar. İç Denetim depart-
      sunda çalışır.              manı tarafından gerçekleştirilen
                           denetimler etik, çalışan hakları, iş
      Borusan Holding Yönetim Kurulu,     sağlığı ve güvenliği gibi sosyal ko-
      yönetici ve yönetici olmayan üye-    nuların yanı sıra çevresel konuları
      lerin bir araya geldiği dengeli bir  da içerir. Holding İç Denetim De-
      yapıya sahiptir ve toplam yedi üye-   partmanımızın 2017 yılında grup
      den oluşur. Bağımsız üye mevcut   şirketlerinde gerçekleştirdiği dene-
      değildir. Kurumsal yapı içerisinde  timlerin %70’ini sosyal ve çevresel
      yönetim kurulunun altında bulunan    denetimler oluşturdu.
      Holding İcra Kurulu, grubun stra-
      tejik hedeflerini gerçekleştirmesi-
      ni gözeten bir yönetim platformu     Yöneti̇m Kurulu Yapısı
      olarak faaliyet gösterir. İcra Kurulu
      üyeleri, grup şirketleri yönetim ku-
                             Kadın üyeler            %29
      rullarında başkanlık ya da üyelik
      görevi üstlenip, belli sektörler ve iş    Yabancı üyeler           %29
      alanları odaklı çalışmalara liderlik   50 Yaş ve üstü üyeler      %100
      ederler.                                                          23
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28