Page 101 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 101

Platform, toplumsal rol ve algıların

           eşitliğe ve çeşitliliğe engel


           olmayacağı mutlu ve başarılı bir


           geleceği inşa etmeyi amaçlıyor.           Kasım 2015’ten beri faaliyetlerini  min tüm kademelerinin tam des-
           sürdüren Borusan Eşittir Platfor-   teğini sağlamak için çalışmak, şir-
           mu cinsiyet eşitliği konusunda her    ket ve İK politikalarını sorgulamak,
           Borusanlının bilinçlenmesi için ça-   etkilemek ve geliştirmek, ulusal ve
           lışırken, insan kaynakları politika- uluslararası anlaşma ve prensipleri
           larından iletişime kadar geniş bir  hayata geçirmek yönünde aktif rol
           yelpazede kadın ve erkeğin sade-     oynamak; ayrımcı söylem, uygula-

           ce kâğıt üzerinde değil zihinlerde  ma ve eylemleri değiştirme yönün-
           de eşit olması için çalışmayı he-  de öneri geliştirmektir.
           defliyor. Platform, toplumsal rol ve
           algıların eşitliğe ve çeşitliliğe engel  Şirket yönetimleri tarafından des-
           olmayacağı mutlu ve başarılı bir   teklenen ve tüm kademelerde çalı-
           geleceği inşa etmeyi amaçlıyor.     şan Borusanlılara açık bir platform
                                olan Borusan Eşittir, grubun tüm
            “Borusan Eşittir Toplumsal Eşitlik”   şirketlerinde kurulmuş alt plat-
           platformunun öncelikleri, yöneti-   formlarla çalışmalarını sürdürüyor.


                                                         101
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106