Page 98 - B-SR-2016-TR
P. 98

[SOSYAL PERFORMANSIMIZ] KURUMSAL SORUMLULUK
          Borusan Eşittir

          Toplumsal Eşitlik Platformu

          Kasım 2015’ten beri faaliyetlerini    sağlamak için çalışmak, şirket ve İK
          sürdüren Borusan Eşittir Platfor-    politikalarını sorgulamak, etkilemek

          mu cinsiyet eşitliği konusunda her   ve geliştirmek, ulusal ve uluslara-
          Borusanlının bilinçlenmesi için ça-   rası anlaşma ve prensipleri hayata
          lışırken, İnsan Kaynakları politika-   geçirmek yönünde aktif rol oyna-

          larından iletişime kadar geniş bir   mak; ayrımcı söylem, uygulama ve
          yelpazede kadın ve erkeğin sadece      eylemleri değiştirme yönünde öneri
          kâğıt üzerinde değil zihinlerde de   geliştirmektir.
          eşit olması için çalışmayı hedefliyor.
          Platform, toplumsal rol ve algıların  Şirket yönetimleri tarafından des-

          eşitliğe ve çeşitliliğe engel olmaya-    teklenen, hiyerarşik olmayan, her-
          cağı mutlu ve başarılı bir geleceği  kese açık bir platform olan Borusan
          inşa etmeyi amaçlıyor.           Eşittir; araştırma, eğitim, insan kay-

                                nakları ve iletişim başlıklı dört çalış-
          “Borusan Eşittir Toplumsal Eşitlik”    ma grubu altında, somut değişim
          platformunun öncelikleri, yönetimin     gerçekleştirmeye yönelik faaliyet
          tüm kademelerinin tam desteğini     gösteriyor.


 98
 98
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103