Page 97 - B-SR-2016-TR
P. 97

Kadının
        Güçlendirilmesi
      Borusan Holding, kadının sosyal ve ekonomik    kendilerini profesyonel olarak geliştirmeleri için
      arenada eşit haklara sahip olması gerektiğine   eşit fırsatlar sunma temelinde belirleyen ve uy-
      inanıyor. Ülkemizde 37 milyon çalışan nüfus  gulayan Borusan’da bu alanda önemli bir me-
      içinde sadece 7 milyon kadın bulunurken, her    safe kat edildi.
      5 kadından biri de yoksulluk sınırında yaşa-
      mak zorunda kalıyor. Dünya Ekonomik Forumu     Türkiye genelinde olduğu gibi Borusan Gru-
      Cinsiyet Eşitlik Endeksi’ne göre Türkiye’de yö-  bu’nda da teknoloji, mühendislik alanlarında ve
      netici kadrolarının sadece %12’si kadınlardan  yönetici kademelerinde kadın çalışan sayısı dü-
      oluşuyor.                     şük, fabrika çalışanları tarafında kadın istihdamı
                                sorunu bulunuyor. “Borusan Eşittir Toplumsal
      Borusan Holding, bu toplumsal sorunun çö-   Eşitlik” platformu da bu konularda çözüm üret-
      zümüne kendi payına düşen katkıyı sunmak   mek amacıyla kuruldu.
      üzere hem kurum içindeki politikalarında kadın
      çalışanlarını destekleyerek cinsiyet ayrımına yer  Bunun dışında Borusan Holding, başta “Birleş-
      vermeyen politikalar uyguluyor, hem de top-  miş Milletler Kadını Güçlendirme İlkeleri” olmak
      lumsal alanda kadınların iş yaşamına katılmala-  üzere konu ile ilgili birçok protokol ve taahhüt-
      rını sağlayacak altyapı ve finansman destekleri  namenin imzacıları arasında yer alıyor.
      geliştiriyor. Borusan Holding güçlü bir ekonomi
      inşa etmek, daha eşit bir toplum yaratmak, ge-   Borusan Holding, 2015’te aldığı davet üzerine
      lişim, sürdürülebilirlik ve insan hakları alanında  Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme İlkeleri
      ilerleme sağlamak, toplumun yaşam kalitesi-  Liderlik Grubu’na (UN Women Empowerment
      ni arttırmak için öncelikle kadını ekonomik ve   Principles Leadership Group) üye olarak seçil-
      sosyal hayatta güçlendirmenin gerekli olduğu-   di. Türkiye’den bunu gerçekleştiren ilk şirket
      na inanarak projelerini şekillendiriyor.      olan Borusan Holding, kadını güçlendirme ala-
                                nındaki çalışmalarıyla sadece Türkiye’de değil,
      İnsan kaynakları politikalarını cinsiyet ayrımcı- aynı zamanda dünyada örnek şirketler arasın-
      lığını ortadan kaldırma ve bütün çalışanlarına  da yerini aldı.


                                                           97
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102