Page 96 - B-SR-2016-TR
P. 96

[SOSYAL PERFORMANSIMIZ] KURUMSAL SORUMLULUK
       Borusan Kocabıyık Vakfı

       Eğitim Faaliyetleri
      Merhum Asım Kocabıyık’ın Türkiye’nin gelece-    kütüphaneleri için 7.575 adet kitap gönderil-
      ğini belirleyecek en önemli alanlardan biri ola-  di. Ayrıca 2016 yılında yurt içi ve yurt dışı eği-
      rak tespit ettiği eğitimde Borusan Holding’in  timlerine destek olmak üzere 133 öğrenciye
      desteği uzun yıllardır devam ediyor. Borusan    burs sağlandı. Eğitim burslarının odak alanı
      Holding bünyesinde bugüne kadar inşa edilen    olan klasik müzik lisansüstü eğitim bursları
      eğitim kurumlarının arasında Borusan Otomo-    kapsamında bugüne kadar 26 öğrenciye burs
      tiv Zehra Nurhan Kocabıyık İlköğretim Okulu,    desteği verilirken, halen 4 müzik öğrencisine
      Gemlik Borusan İlköğretim Okulu, Borusan    eğitim bursu vermeye devam ediliyor. Vakfın
      Asım Kocabıyık Teknik ve Endüstri Meslek Li-    Türk eğitim sektörünün ileriye gitmesi için Eği-
      sesi, Kocaeli Üniversitesi Asım Kocabıyık Mes-   tim Reformu Girişimi vb. platformlara katkı ve
      lek Yüksek Okulu, Uludağ Üniversitesi Asım  destek çalışmaları bulunuyor.
      Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu gibi örnekler
      yer alıyor. Holding ayrıca, İstanbul Üniversite-  Borusan Kocabıyık Vakfı ayrıca, mimar ve
      si İktisat Fakültesi Kütüphanesi’nin restoras- fotoğraf sanatçısı Ahmet Ertuğ ile Borusan
      yonu gibi birçok önemli destek projesine de    Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ko-
      imza attı. Borusan Holding inşa ettiği eğitim  cabıyık’ın ortak projesi olan ve ağırlıklı olarak
      kurumlarının bazılarına halen destek vermeye    Osmanlı, Bizans, Roma ve Helenistik döneme
      devam ediyor veya kamu yönetimi ile yapılan    dair akademik metinler ve özel olarak çekilmiş
      sözleşmeler gereği tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.  fotoğrafların yer aldığı koleksiyon değeri olan
      Çalışmaları arasında okullara kitap bağışında   kitaplar hazırlayan Ertuğ & Kocabıyık Yayınla-
      bulunmak da yer alıyor. Bu kapsamda 2016      rı’nın koordinasyon merkezi olarak görev ya-
      yılı içerisinde tüm yurt genelinde 41 okula,  pıyor.

 96
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101