Page 96 - B-SR-2016-TR
P. 96

[SOSYAL PERFORMANSIMIZ] KURUMSAL SORUMLULUK
             Borusan Kocabıyık Vakfı

             Eğitim Faaliyetleri
            Merhum Asım Kocabıyık’ın Türkiye’nin gelece-       kütüphaneleri için 7.575 adet kitap gönderil-
            ğini belirleyecek en önemli alanlardan biri ola-   di. Ayrıca 2016 yılında yurt içi ve yurt dışı eği-
            rak  tespit  ettiği  eğitimde  Borusan  Holding’in   timlerine  destek  olmak  üzere  133  öğrenciye
            desteği uzun yıllardır devam ediyor. Borusan       burs  sağlandı.  Eğitim  burslarının  odak  alanı
            Holding bünyesinde bugüne kadar inşa edilen        olan  klasik  müzik  lisansüstü  eğitim  bursları
            eğitim kurumlarının arasında Borusan Otomo-        kapsamında bugüne kadar 26 öğrenciye burs
            tiv Zehra Nurhan Kocabıyık İlköğretim Okulu,       desteği verilirken, halen 4 müzik öğrencisine
            Gemlik  Borusan  İlköğretim  Okulu,  Borusan       eğitim  bursu  vermeye  devam  ediliyor.  Vakfın
            Asım Kocabıyık Teknik ve Endüstri Meslek Li-       Türk eğitim sektörünün ileriye gitmesi için Eği-
            sesi, Kocaeli Üniversitesi Asım Kocabıyık Mes-     tim Reformu Girişimi vb. platformlara katkı ve
            lek  Yüksek  Okulu,  Uludağ  Üniversitesi  Asım    destek çalışmaları bulunuyor.
            Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu gibi örnekler
            yer alıyor. Holding ayrıca, İstanbul Üniversite-   Borusan  Kocabıyık  Vakfı  ayrıca,  mimar  ve
            si  İktisat  Fakültesi  Kütüphanesi’nin  restoras-  fotoğraf  sanatçısı  Ahmet  Ertuğ  ile  Borusan
            yonu gibi birçok önemli destek projesine de        Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ko-
            imza  attı.  Borusan  Holding  inşa  ettiği  eğitim   cabıyık’ın ortak projesi olan ve ağırlıklı olarak
            kurumlarının bazılarına halen destek vermeye       Osmanlı, Bizans, Roma ve Helenistik döneme
            devam ediyor veya kamu yönetimi ile yapılan        dair akademik metinler ve özel olarak çekilmiş
            sözleşmeler gereği tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.   fotoğrafların yer aldığı koleksiyon değeri olan
            Çalışmaları arasında okullara kitap bağışında      kitaplar hazırlayan Ertuğ & Kocabıyık Yayınla-
            bulunmak da yer alıyor. Bu kapsamda 2016           rı’nın koordinasyon merkezi olarak görev ya-
            yılı  içerisinde  tüm  yurt  genelinde  41  okula,   pıyor.

  96
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101