Page 89 - B-SR-2016-TR
P. 89

ortamında yapılacak iyileştirme çalışmaları    Kural ile en önemli riskleri vurguladık ve
      için en önemli ipuçlarıdır. İSG bildirimleriyle  çalışanların farkındalıklarının arttırılmasını

      ilgili şirket portalında altyapı oluşturduk ve  hedefledik. Hazırlanan poster ve broşür-
      çalışanların MES üzerinden bildirim yapa-     lerde çalışanlarımızın fotoğraflarına yer ve-

      bilmesi için çalışmalara devam ediyoruz.     rerek çalışmaların etkisini arttırdık.


      > Ödül - Ceza Sistemi Bu uygulamanın       > Vinç Kontrol Programı ve Ekibinin

      amacı, Borusan Mannesmann Boru’da iş       Kurulması En önemli ve büyük riskler
      sağlığı, güvenliği, çevre koruma ile ilgili ko-  arasında bulunan vinçlerle çalışmalar sı-

      nularda belirlenmiş olan ödül ve ceza uy-     rasında çalışanların iş kazalarından korun-
      gulamalarını tarif etmektir. Hedef çalışanı  ması amacıyla emniyetli çalışma sistemi
      cezalandırmak değil kişiye güvenli davra-     kurduk. Sisteme göre tüm vinç operatör-

      nış kazandırmak amacıyla teşvik etmektir.     leri her vardiya öncesi vinçleri kontrol edi-
      2016 yılında kaza yaşanmayan depart-     yor ve kontrollerin etkin olması için de vinç

      manlarda ve bireysel olarak “Sıfır Kaza Pri-   kontrol formuna işliyor. Teknik anlamda
      mi” almaya hak kazanan 756 çalışanımızı      kontroller için uzman kişilerle kurduğumuz
      ödüllendirdik.                  bir ekiple de vinçlerin her gün profesyonel

                               olarak kontrol edilmesini sağlıyoruz.
      > İSG Forum Tiyatro Dramatizasyon
      ya da forum tiyatro tekniği ile yaşayarak  > Tehlike Avı Yarışması / Görevimiz

      eğitim %75 oranında çalışanlarda etki bı-     Tehlike! Yarışmanın amacı İSG kültürünün
      rakan önemli bir yöntemdir. Forum tiyatro     gelişimine katkı ve kazalara karşı yürüt-
      tekniği ile bilginin yaşantılı biçimde özüm-   müş olduğumuz mücadelede çalışanların

      senmesi ve daha uzun süre akılda kalması     da bizimle aynı tarafta olmasını sağlamak-
      sağlanabiliyor 2016’da fabrika çalışanları   tı. Borusan Mannesmann’da “Herkes Bir

      için 3 forum ve ofis çalışanları için 1 forum   Gün İş Güvenliği Uzmanı Olacak” sloga-
      organize edildi. İzin ve istirahat nedeniyle   nıyla çıktığımız bu yolda, çalışanların da en
      bu organizasyona katılmayan çalışanları-    az iş güvenliğinden sorumlu olan profes-

      mız için son bir oyun daha organize etme-     yoneller kadar iş kazalarına karşı çalışma-
      yi hedefledik.                  sını ulaşılabilir bir hedef olarak belirledik.

                               Gerçekleştirilen yarışmada altışar kişiden
      > BMB 10 Altın Kural Rehberi İSG kap-       oluşan takımlar birbiriyle mücadele etti ve
      samında BMB fabrikalarında en önemli     kişi başı ödüllendirmeyle de bu farkındalık

      emniyet kurallarını belirleyerek BMB 10    artırıcı yarışmanın teşvik edilmesini sağla-
      Altın Kural Rehberi oluşturduk. 10 Altın   dık.                                                           89
                                                           89
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94