Page 88 - B-SR-2016-TR
P. 88

[SOSYAL PERFORMANSIMIZ] İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
        Borusan

        Mannesmann Boru Gemlik

        İş Sağlığı ve Güvenliği

        Kültürel Gelişim Programı


        Uluslararası Çalışma Örgütü ILO (Interna-    hale geldi. Sıfır kaza hedefine ulaşabilmek
        tional Labor Organisation) verilerine göre    ve çalışanların iş sağlığı, güvenliği ve çev-

        iş kazalarının %88’i tehlikeli davranışlar- re koruma kurallarına uygun şekilde çalış-
        dan kaynaklanıyor. BMB Gemlik ERW      malarını teşvik etmek için, çalışanların İSG
        (boyuna dikişli boru imalatı), Gemlik SP  kültür seviyesi arttırılarak tehlikeli durumla-
        (spiral boru) ve Halkalı fabrikalarında teh-   rın tespit edilmesi, bildirilmesi ve bu riskler
        likeli davranış kaynaklı yaşanan kazalarda    için düzeltici/önleyici aksiyon alınması için

        oranın 2014 yılında %86 ve 2015 yılında     kapsamlı bir program başlattık. Progra-
        ise %80 olarak gerçekleşmesi üzerine     mın devreye alınması ile birlikte 2016 yılın-
        bu kazaların önlenebilmesi için çalışanla-    da tehlikeli davranışlar nedeniyle yaşanan

        rı güvenli davranışlara yöneltecek kültürel   kaza oranı yaklaşık 13 puan azalarak %73
        gelişim programının uygulanması zorunlu     olarak gerçekleşti.        Bu Program Dahilinde Yapılan Çalışmalar        > Safety Walks Sistemi Safety Walks     rı sonucu zarar görebileceklerinin sürekli
        Sistemi’nin amacı, tesisteki tüm yöneti-   hatırlatılması amacıyla kaza görsel pano-
        cilerin daha önceden bir plan dahilinde   ları hazırladık ve fabrikada çeşitli nokta-

        belirlenmiş küçük bir bölgeyi aynı anda   lara astık. İş kazaları görsel panolarında
        ve kalabalık bir grup halinde İSG kapsa-     kazaların resimleri ve resimlerin altında da

        mında 45 dakikadan fazla olmayacak şe-      kısa ve anlaşılabilir şekilde kazanın nasıl
        kilde gözlemlemesi ve tespit ettikleri tehli-  gerçekleştiği bilgisi yer alıyor.
        keli durumlar ile tehlikeli davranışları kayıt

        altına almalarıdır. 2016 yılında ERW ve   > Tehlikeli Durum, Tehlikeli Davranış
        SP fabrikalarda toplamda 60 adet safety     ve Ramak Kala Bildirim Sistemi Bildi-

        walk gerçekleştirdik.              rim sisteminin amacı yaşanan tüm ramak
                                kala olaylarının, tehlikeli durum ve davra-
        > Kaza Görsel Panoları 2015 yılında     nışların bildirilmesini sağlamak ve buna

        yaşanan iş kazalarının çalışanların hafı-  teşvik etmektir. Bu olay ve davranışların
        zalarında sürekli yer etmesi ve iş kazala-    raporları, kazaların önlenmesi ve çalışma 88
 88
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93