Page 85 - B-SR-2016-TR
P. 85

Borusan EnBW Enerji

      Güvenli Yaşam Eğitimi

      (İSG ve Çevre Bilinçlendirme Eğitimi)      Erzurum İspir’de Aksu Deresi üzerine kurulu olan Borusan  SONUÇLAR VE KAZANIMLAR
      EnBW Enerji Yedigöl Aksu Hidroelektrik Santrali’nde görevli
      teknisyenlerimizin bölgede yaşayan çocukların santral çevre- Projenin tamamlanması
      sinde tehlikeli davranışlarını gözlemlemeleri sonucunda, ço- sonucunda tüm hedef kitleye
      cukların bilinçlendirilmesi ve santrallerin etrafında meydana  ulaşıldı. Başta nehir kıyısında
      gelebilecek tehlikeli durum ve davranışların engellenmesi ama-
      cıyla İspir ilçesindeki okullarda, santral ve merkez SEÇ (Sağ- olmak üzere evde, okulda,
      lık, Emniyet, Çevre) Birimleri liderliğinde bir eğitim kampanyası  parkta, yolda hatta bir elektrik
      başlatıldı.                          enerjisi santrali içerisinde
                                     karşılaşabilecekleri tehlikeler ve
      İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İspir Kaymakamlığı ve İspir Beledi- korunma yöntemleri hakkında
      yesi’nden resmi izinler alındıktan ve ÇEVKO (Çevre Koruma  çocuklar bilinçlendirildi. 2017
      Derneği) ile temasa geçerek eğitim materyallerinde yer alacak  yılında bu projenin, özellikle
      videolar ile MMOB (Makina Mühendisleri Odası) tarafından  karın erimeye başladığı bahar
      hazırlanan kitapçıklar temin edildi. Öğrencilerin yaş gruplarına  aylarında bu kez İspir köy
      uygun olacak şekilde “İSG ve Çevre Bilinçlendirme Eğitimi” dü- okullarında tekrarlanması
      zenlenerek yerel koşullar ve güvenli yaşam konularına dikkat  ve eğitimin Borusan EnBW
      çekildi.                           Enerji’nin diğer yedi santralinin

                                     bulunduğu Tekirdağ, Çanakkale,
      Projede tam zamanlı olarak üç Borusan gönüllüsüyle beraber  Bursa, Balıkesir, İzmir, Mersin
      sekiz gönüllünün katkılarıyla, 5 – 7 Mayıs 2016 tarihlerinde İs- ve Gaziantep illerinde de
      pir İlçesi’ndeki tüm ilk ve ortaöğretim öğrencilerini kapsayan
      1.501 öğrenciye ulaşıldı.                   gerçekleştirilmesi planlanıyor.


                                                           85
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90