Page 73 - B-SR-2016-TR
P. 73

Borusan

      Yeni Nesil Yetenek Gelişim Programı      Borusan Grubu’nda geleceğin yöneticileri olabile-  HEDEFLENEN KAZANIMLAR
      cek, potansiyeli yüksek, grup şirketlerinin ihtiyaçlarını
      karşılayacak profildeki yeni mezun adaylarını istih- EKONOMİK
      dam etmek ve bu çalışanların gelişimini sağlayarak    Grubumuza fayda sağlayacak
      geleceğin liderlerini yetiştirmek amacıyla Yeni Nesil  ve geleceğin yöneticisi olacağına
      Yetenek (YNY) programını uyguluyoruz.          inanarak işe alacağımız yetenekler
                                   sayesinde uzun vadede farklı iş gücü
      Bu proje kapsamında kariyer günlerine katıldık, ilan-  arayışı yerine içeriden terfiler ile gruba

      lar ve sosyal medyada reklam yayınladık, vaka çalış-   zaman kazandırmayı ve maliyetlerimizi
      maları ve üniversite öğrencileri ile birebir görüşmeler  azaltmayı hedefliyoruz.
      yaptık. YNY’ler işe başlarken sayısal test, sözel test,
      yabancı dil testi, video mülakat ve yüz yüze görüş-   SOSYAL
      me aşamalarından geçiyor. Bu aşamaları başarı ile    Borusan Grubu’nun tanınırlığı ve
      tamamlayan YNY’lere 18 aylık gelişim programına ek    bilinirliğini arttırmak için yaptığımız
      olarak ayda bir kez yapılandırılmış 1 yıllık mentorluk  sosyal etkinlikler ile marka gücümüzü

      desteği sağlıyoruz. Mentorluk programı sayesinde iş   artırıyoruz.
      hayatına yeni başlayan YNY’lerimiz hem Borusan’ın
      liderlerinin deneyimlerinden faydalanıyor hem de Bo-   KURUMSAL
      rusan kültürüne kısa sürede adapte oluyor. Tanışma    Borusan’da yetenek ve geleceğin
      toplantısı ile başlayan süreç şirket oryantasyon prog-  liderleri kavramının tüm çalışanlar
      ramları ile devam ediyor. Bünyemize kattığımız hiçbir  tarafından benimsenmesini sağlayarak

      YNY’nin özel sebepler dışında Borusan Grubu’ndan     ortak bir yeni nesil yetenek bilincinin
      ayrılmamasını hedefliyoruz.               gelişmesini hedefliyoruz.


                                                           73
                                                           73
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78