Page 72 - B-SR-2016-TR
P. 72

[SOSYAL PERFORMANSIMIZ] İSTİHDAM VE EĞİTİM
      360° Yetkinlik

      Değerlendirme Süreci


      360° Yetkinlik Değerlendirmesi ile, belirlenmiş  jektif bir geri bildirim almasını amaçlıyoruz.

      bir dönem içinde, çalışanın iş tanımında belir-  Sürece her yıl yaklaşık 4.500 ofis çalışanımız
      tilen görev, yetki, sorumluluk ve hedeflerinin   dahil oluyor.
      gereklerini daha üstün bir performans ile ya-
      pabilmesine yardımcı olan özelliklerin objektif  Yetkinlik sonuçları eğitim ve gelişim, per-
      bir şekilde değerlendirilmesi, fark yaratan ve   formans değerlendirme ve kariyer yönetimi

      geliştirmesi gereken yönlerinin belirlenmesi  alanlarında kullanabileceğimiz etkin bir geri
      ve geliştirilmesini hedefliyoruz.         bildirim aracıdır. 2016 yılında gelişim alanları-
                                mızı iyileştirebilmek adına bu sürecimizi per-

      Çalışanın ekibi, üst yöneticileri ve yatay pay-  formans yönetimi sürecindeki bakış açımız
      daşları gibi çok çeşitli kişiler tarafından de- ile paralel olarak tekrar ele alarak yenilemeyi
      ğerlendirilmesini ve performansına yönelik   hedefledik. Yeni süreci ve sistemi 2017’de
      çok boyutlu bir resim oluşturarak, daha ob-    çalışanlarımız ile paylaşacağız.

         Borusan

         Liderlik Gelişim Programı

         (BOLD)


         Tüm Borusan Grubu lokasyonlarında, 2011’den bu yana yürütülen BOLD
         Programının amacı Borusan Grubu üst yönetim ekibinin gelişimini destekle-

         yerek organizasyonel iklimi iyileştirmek; böylece liderlerimizin iş performansını
         arttırmaktır.


         2016 yılında, 109 yöneticimizin katıldığı programda 360 derece envanter uy-

         gulanması, envanter raporlarının hazırlanması, katılımcılarla paylaşılması ve
         raporlara yönelik birebir geri bildirim verilmesi, aksiyon planı çıkarılması ko-
         nusunda koçluk yapılması, çalıştaylar ve eğitimler verilmesine ek olarak Grup
         Koçluğu çalışmaları gerçekleştirdik. İlerleme/iyileşme durumunu, her yıl yapı-

         lan envanter uygulamaları sonucunda çıkan BOLD skorları ile takip ediyoruz.


 72
 72
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77