Page 70 - B-SR-2016-TR
P. 70

[SOSYAL PERFORMANSIMIZ] İSTİHDAM VE EĞİTİM      Avita

      Çalışan Destek Programı


      Çalışanlarımıza iş yaşamları dışında da destek olmak  BORUSAN HOLDİNG
      amacıyla tüm Borusan Holding ve şirketlerinde Avita Ça-  ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ
      lışan Destek Programı’nı uyguluyoruz.           YAKLAŞIMI

      Yaklaşık 3.000 çalışanımıza ulaşan program, çalışanın ve
      aynı evi paylaşan aile bireylerinin yararlanabildiği, kişi üze- > Borusan Akademi Eğitim ve Gelişim
      rinde stres yaratabilecek ve araştırma ihtiyacı hissedebi- Programları
      leceği her alanda konusunun uzmanları tarafından 7/24   > Yetkinlik Değerlendirme Sistemi
      verilen danışmanlık ve bilgilendirme hizmetidir. Psikolojik  > Performans Yönetimi Uygulamaları
      ve tıbbi danışmanlık, mali ve hukuki bilgi, bel-boyun-sırt
      ağrıları ve ofis ergonomisi, sağlıklı beslenme, yeni doğan  > Kariyer Planlama
      bakımı, sosyal yaşam gibi konular hizmetlere dahildir.  > Bireysel Emeklilik Planı
                                   > Çalışan Bağlılık Anketi
      Daha mutlu Borusanlılar yaratmayı ve bunun da etkisiyle  > Öneri Sistemleri
      bireysel ve kurumsal performansı arttırmayı hedeflediği- > Etkin İç İletişim
      miz bu programla ilgili iletişimde düzenlemeler yaparak
      önümüzdeki dönemde de uygulamaya devam etmeyi    > Sosyal Kulüpler
      hedefliyoruz.                       > Borusan Sanat Etkinlikleri

      Performans Yönetimi Uygulamaları


      Çalışanlarımızın yıl içindeki performansını ölçebilmek ve onların performans sonuç-

      larına göre gelişim planlarını hazırlamak ve uygulamak amacıyla, online platform
      üzerinden Performans Yönetim Süreçlerini yönetiyoruz. Hedef belirleme, ara değer-
      lendirme ve yıllık değerlendirme olarak üç aşamadan oluşan süreçte hedeflerimiz;
      performansı en doğru şekilde ölçerek iyi performansı ayrıştırabilmek, kişisel gelişim
                                   planları, eğitimler, ücret, ödüllen-
                           4.043      dirme ve kariyer planlama gibi
       4.100
                                   uygulamalara baz teşkil edecek
                    2.914             analiz ve değerlendirmeler ya-
       3.075    2.818
                                   pabilmek, tüm çalışanlarda ortak
                                   hedef sahipliği yaratmak ve so-
       2.050
                                   nuç olarak bireysel ve kurumsal
                                   performansı arttırmaktır. Rapor-
       1.025                          lama döneminde
 grubumuzdaki
                        515
           324     300                ofis çalışanlarının %86’ına, fab-

         0                          rika çalışanlarının ise %20’sine
             2014    2015     2016
                                   performans geri bildirimi verdik.

        Fabrika Çalışanı     Ofis Çalışanı 70
 70
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75