Page 69 - B-SR-2016-TR
P. 69

Tüm Borusan Grubu lokasyonlarında çalışan     Borusan Grubu şirketlerinde
      annelerin yararlanabilecekleri emzirme/süt
      odaları mevcuttur. 0-6 yaş çocuk sahibi, ka-    toplam çalışan sayısı 2016

      dın-erkek tüm çalışanlarımızın belirli anaokulu  yılında %7,5 artış gösterdi.
      veya kreş̧/gündüz bakımevlerinde çocukları-   Kadın çalışanlarımızın oranı
      nın eğitim görmeleri veya gelişim programla-    geçtiğimiz yıla göre yarım puan
      rına katılmaları durumunda özel indirimlerden   arttı ve %16,5 olarak gerçekleşti.
      faydalanmalarını sağlıyoruz. Tüm ofis çalışan-

      larımıza yatarak ve ayakta tedaviyi içeren özel
      sağlık sigortası imkânı sağlıyoruz.      Yönetim seviyesine göre değişen kapsamlar-                     KADIN
      da yıllık checkup ve hayat sigortası olanağının                   %16,5
      yanısıra şirket katkılı Bireysel Emeklilik Planı ile
      35 yaş üzeri ve en az 3 yıl kıdemli yöneticile-
      re emeklilik planı sunuyoruz. Plan kapsamın-

      da her ay ilgili çalışanların maaşından yapılan
      kesintiye ek olarak şirket katkısı yapıyoruz.
      Borusan Grubu’nda 5 yılını tamamlayan plan

      kapsamındaki tüm çalışanlar birikimlerini ala-
      biliyorlar.

                                         ERKEK
      Borusan Grubu şirketlerinde toplam çalışan             %83,5
      sayısı 2016 yılında %7,5 artış gösterdi. Kadın

      çalışanlarımızın oranı geçtiğimiz yıla göre yarım
      puan arttı ve %16,5 olarak gerçekleşti. Çalı-
      şanlarımıza 2016 yılında, hem mesleki teknik

      hem de kişisel gelişim içerikli olarak 118 bin
      saatin üzerinde eğitim sağladık.                           MESLEKİ
                                                 GELİŞİM
      Borusan Grubu olarak kritik teknik rollerde ça-   LİDERLİK              %49
      lışan uzmanlarımızın uzun süreli bağlılığını sağ-    %6

      lamayı önemsiyoruz. 2016 yılında başlattığımız
      proje kapsamında, danışmanlarımızın deste-
      ğiyle Borusan teknik uzmanlık kariyer gelişim

      modelini ve bu modeli tamamlayıcı teknik/
      mesleki beceri alanlarını tanımladık. Önümüz-
      deki dönemde yılda iki defa kritik teknik uz- İŞ SAĞLIĞI
      man rollerini grup bazında gözden geçirmeyi     VE GÜVENLİĞİ       KİŞİSEL GELİŞİM
      ve gerekli aksiyonları almayı planlıyoruz.        %25           %20
                                                           69
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74