Page 26 - B-SR-2016-TR
P. 26

[STRATEJİ VE YÖNETİM]


      KURUMSAL YÖNETİM
      — Borusan Grubu şirketlerinde tüm


      faaliyetlerimizi kurumsal yönetimin


      şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap

      verebilirlik prensipleri doğrultusunda


      yürütüyoruz. —
      Grup şirketlerinin yönetimine doğrudan katıl-   içerisinde yönetim kurulunun altında bulunan
      mayan ve merkezi bir görev üstlenen Borusan    Holding İcra Kurulu, grubun stratejik hedef-
      Holding, ana şirketlere azınlık paylarla iştirak  lerini gerçekleştirmesini gözeten bir yönetim
      eden ve portföy şirketi olarak görev alan Bo-   platformu olarak faaliyet gösterir. İcra Kuru-
      rusan Yatırım ile birlikte Kurumsal Merkez’i  lu üyeleri, grup şirketleri yönetim kurullarında
      oluşturuyor. Holding kurumsal yönetim yapısı,   başkanlık ya da üyelik görevi üstlenip, belli
      tüm grup üzerinde kontrolünü sağlayan etkin    sektörler ve iş alanları odaklı çalışmalara lider-
      iletişim ve denetim mekanizmaları üzerine ku-   lik ederler.
      ruludur.
                               Holding Mali Kontrol, İç Denetim ile Finans-
      Grubun üst düzey karar alma organı olan Bo-    man ve Yatırımcı İlişkileri departmanları risk
      rusan Holding Yönetim Kurulu, hissedarlara  süreçlerinde Kurumsal Risk Yönetim ile birlikte
      ve diğer paydaşlara karşı grup faaliyetlerinin  çalışır. İç Denetim Departmanı, grup şirketle-
      genel sorumluluğunu üstlenir. Grubun hedef-    rinin süreçlerini denetler ve risk alanlarını tes-
      lerini belirleyen ve bu hedeflere ulaşmak için  pit ederek şirketlere bu konularda iyileştirme
      strateji geliştiren kurul, grup şirketlerinin sür- önerileri sunar. İç Denetim departmanı tara-
      dürülebilir büyümesi doğrultusunda çalışır.    fından gerçekleştirilen denetimler, etik, çalışan
                               hakları, iş sağlığı ve güvenliği gibi sosyal konu-
      Borusan Holding Yönetim Kurulu, yönetici   ların yanısıra çevresel konuları da içerir. 2016
      ve yönetici olmayan üyelerin bir araya geldiği  yılında grup şirketleri departmanlarının %44’ü,
      dengeli bir yapıya sahipken, ikisi bağımsız ol-  Holding İç Denetim Departmanı tarafından
      mak üzere yedi üyeden oluşur. Kurumsal yapı    sosyal ve çevresel denetimlere tabi tutuldu.


        YÖNETİM KURULU YAPISI             KADIN ÜYELER            %29

        2015-2016                   YABANCI ÜYELER           %29

                               50 YAŞ VE ÜSTÜ ÜYELER        %100 26
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31