Page 117 - B-SR-2016-TR
P. 117

Borusan EnBW Enerji

       Gelecek Nesiller İçin İyi Enerji Eğitimleri       Borusan EnBW Enerji’nin iki
       tesisinde rüzgâr enerjisi ile ilgili bilinç
       seviyesinin artırılması amacıyla, 2016
       yılının mayıs ayında, ilköğretim ve
       meslek yüksek okulu öğrencilerine,
       altı çalışanımız tarafından
       “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının
       Tanıtımı ve Enerji Verimliliği İpuçları”
       isimli eğitim verildi.


       Balabanlı RES ile aynı bölgede
       bulunan Muratlı Hasan Orhan
       İlköğretim Okulu’nun ve Koru RES
       ile aynı bölgede bulunan Çanakkale
       Meslek Yüksek Okulu’nun 30        SONUÇLAR VE KAZANIMLAR
       öğrencisi, okulda aldıkları birer    Hedef grubun rüzgâr enerjisine karşı bilgi ve merak
       saatlik teorik eğitimden sonra      seviyesi artırıldı. Bu eğitimlerin düzenli olarak her
       Rüzgâr Enerjisi Santrali tesis gezisi  yıl verilmesini ve 2017 yılında bu kapsamda 400
       ile eğitimlerini tamamladılar.      öğrencinin daha eğitilmesini planlıyoruz.

      Borusan Lojistik Liman Çevresi ve Vinç

      Aydınlatma Sistemlerinde LED Dönüşümü


      Borusan Port’ta %80’lere varan  HEDEFLENEN KAZANIMLAR
      enerji tasarrufu ile aydınlatma
      maliyetlerini azaltmak ve gerekli  EKONOMİK Yıllık 1,5 milyon kWh enerji tasarrufu sağlaya-
      yasal aydınlatma değerlerini iyi- cak, daha verimli ve uzun ömürlü aydınlatma tipine geçtik.
      leştirmek amacıyla 2012-2013    (Yeni sistem ilk 5 yılı garanti kapsamında olmak üzere 20 yıla
      döneminde ilk etabı tamamlanan    kadar kullanım ömrüne sahip.)
      LED dönüşüm projesini başlattık.   ÇEVRESEL Yeşil liman çalışmalarına katkıda bulunduk.
                         Çevreye daha duyarlı, daha az enerji tüketen ve daha az
      288 bin dolar bütçe ayırarak ve  zararlı atık çıkaran ve uzun ömürlü sistemlere geçtik. Bu
      tedarikçimizle birlikte sahada öl-  sistem ile çevreye eski sisteme oranla 665 CO ton daha az
                                                2
      çümler ve denemeler yaparak,   emisyon oluşacak.
      özel LED armatürler tasarlattık.  KURUMSAL Maliyet avantajı sağlaması, daha iyi çalışma
      2016 yılında devam eden dönü-    ortamı oluşturması ile çalışan memnuniyetini artırıcı özelliği
      şüme yaklaşık 1,3 milyon TL büt-   ve yeşil liman hedeflerimize hizmet etmesi açılarından örnek
      çe ayırdık.             bir uygulamadır.


                                                          117
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122