Page 113 - B-SR-2016-TR
P. 113

Borçelik

       ‘Bir Bobin Bir Fidan’

       Projesi


       Borçelik’te üretilen her bobin için bir de fidan üre-
                                   HEDEFLENEN
       tiliyor. Bu fidanların üretimi, fabrika alanı içinde
                                   KAZANIMLAR
                2
       yaklaşık 2.000 m ’lik bölümde kurulan tesiste ger-
       çekleştiriliyor. Orman Genel Müdürlüğü’nün verileri   EKONOMİK Uzun vadede fıstık
       son 10 yılda 97.000 hektar orman alanında, her yıl    çamlarından köylülerin ekonomik
       ortalama 2.350.000 ağacımızın yandığını gösteri-   gelir elde etmelerine destek olmak.
       yor. Bu sebeple 2016 yılında Borçelik Kurumsal İle-
       tişim Bölümü ve Sera ve Bitki Yetiştiriciliği Kulübü   SOSYAL Ağaç dikimini teşvik
       yeniden ağaçlandırmaya katkı için gönüllü aksiyon    etmek, doğayı sevdirmek ve sosyal
       aldı.
                                   sorumluluk bilincini arttırmak.

       Yıllık 100 bin TL bütçeli 5 yıllık proje ile her yıl 200  ÇEVRESEL Ağaçlandırmaya
       bin fidan ve toplamda 1 milyon adet ağaç yetiş-     uygun yerleri ağaçlandırarak
       tirerek orman alanları oluşturmayı hedefliyoruz.   orman haline getirmek, doğayı
       Üretilen fidanlar okullara, üniversitelere, kamu ku-   korumak.
       rumlarına, belediyelere, müşterilere ve fabrika ça-
       lışanlarına hediye ediliyor. Yıl içinde dağıtılamayan  KURUMSAL Borçelik’in çevreye
       fidanlar Orman Bölge Müdürlüğüne dikilmek koşu-     duyarlı şirket imajını güçlendirmek.
       lu ile bağışlanıyor.


                                                          113
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118