Page 112 - B-SR-2016-TR
P. 112

[ÇEVRESEL PERFORMANSIMIZ]
      Borusan EnBW Enerji

      İnşaat ve İşletme Dönemi

      Ornitolojik İzleme Çalışmaları


      Balabanlı, Koru, Fuatres ve Kartaldağı Rüzgâr  HEDEFLENEN KAZANIMLAR
      Enerji Santralleri inşaat ve işletme dönemlerinde
      çevresel etkilerin minimize edilmesi, tesis çevre- ÇEVRESEL Bölgede kuşlar öncelikli
      sindeki yaban hayatının gözlenmesi ile sürdürüle-  olmak üzere yaban hayatının
      bilirliğinin sağlanması amacıyla Yatırımlar ve Ope- sürdürülebilirliğini sağlamak.
      rasyon Birimleri liderliğinde yaklaşık iki yıl sürecek
      ornitolojik gözlemler başlatıldı.          SOSYAL Çevresel ve sosyal mevzuata
                                uyum ve çevrenin korunması sonucu
      Çalışmalar, İlkbahar ve Sonbahar İzleme dönem-   milli değerlerin korunmasına da katkı
      lerinde toplam 50 bin dolar bütçe ile gerçekleş-  sağlamak.
      tirildi. Akdeniz Üniversitesi iş birliği ile yapılan or-
      nitolojik izlemeler göç dönemlerinde uygulandı ve  KURUMSAL Gelecek yıllarda
      raporlandı. Uzmanlar tarafından gerekli görüldüğü  izlemelerin uzmanlar ve ilgili resmî
      zamanlarda kuşlar üzerindeki olası olumsuz etki-  kurumlar tarafından gerekli görülmesi
      lerin bertaraf edilmesi için türbinler durduruluyor. halinde devamını sağlamak.


       Borusan Lojistik

       1 Milyon Ağaç Hedefi
       Borusan Lojistik olarak, iklim de-      SONUÇLAR VE KAZANIMLAR
       ğişikliğiyle mücadele politikası
       çerçevesinde yaptığımız karbon
                              SOSYAL
       ayak izi azaltma çalışmaları kap-    Toplum için daha yeşil bir çevre ve daha
       samında 1 milyon ağaç dikmeyi      temiz bir hava yaratılmasına katkı sağladık.
       hedefledik. Sektör olarak çev-
       reye verilen zararların bertaraf     ÇEVRESEL
       edilmesi amacıyla, 2011’den bu      İzmir-Ödemiş habitatının yeniden
       yana 6,5 milyon TL bütçe ile İzmir      yapılanması ve muhafaza edilmesine
       Ödemiş’te devam eden proje için       destek olduk.
       Çekül, yer seçimi, ağaç dikimi ve
       bakımı işlerini yürütüyor. 2016 yılı     KURUMSAL
       içinde dikilen ağaçlarımız ile 590    Çevreye duyarlı şirket ve “Gri Sektörün
       bin ağaç dikimini tamamladık.        Yeşil Oyuncusu” olma algısını pekiştirdik. 112
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117