Page 102 - B-SR-2016-TR
P. 102

[SOSYAL PERFORMANSIMIZ] KURUMSAL SORUMLULUK

      Borusan Makina

      ve Güç Sistemleri

      ‘Meslek Lisesi Koçları’


      Meslek Lisesi Koçluk Programı, Özel Sektör Gönüllüleri Der-
      neği liderliğinde başlatılan ve çalışanlardan seçilen koçların 2  SONUÇLAR VE
      yıl gönüllülük aktiviteleri yapmasını amaçlayan bir sosyal so-  KAZANIMLAR
      rumluluk programıdır. Programın amacı, şirketler ve meslek    EKONOMİK Programın
      liseleri arasında kalıcı iş birlikleri yaratmak, koçluk uygulama- uzun vadede ülke
      ları üzerinden başlayan ilişkilerin öğrencilere sağlanan staj ve  ekonomisine değer katacak
      istihdam önceliği gibi olanaklara dönüşmesine fırsat vermek    iş insanlarının yetişmesine
      ve uzun vadede meslek liselerine yapılabilecek diğer yatırım-   destek olacağına inanıyoruz.
      ları desteklemektir.                       SOSYAL Meslek liselerinde

                                       okuyan öğrencileri rol model
      2016 yılında, 1.550 TL bütçe ile Borusan Makine ve Güç Sis-    olacak kişilerle buluşturarak
      temleri Okyanus Gönüllülerimizin liderliğinde 9 çalışanımız bu  okul devamlılıklarına,
      programda aktif olarak çalışarak 50 saatlik hedefin üzerinde   hayat başarılarına, meslek
      gönüllülük aktivitesi gerçekleştirdiler. Mimar Sinan Endüstri  edinmelerine, kişisel ve
      Meslek Lisesi İş Makinaları Bölümü öğrencilerinin de oldu-    profesyonel gelişimlerine
      ğu 45 öğrenciyle koçluk görüşmeleri yaptılar. Üç haftada bir   destek verdik.
      yapılan görüşmelerde öğrencilerle “Güvenle Hedefe Doğru”,     KURUMSAL Topluma
      “Zaman Yönetimi”, “Sürekli Öğrenme ve Gelişme”, “Sorum-      katkıya verdiği önemle öne
      lu Vatandaşlık” gibi başlıklarda çalışmalar yapıldı. Tecrübeler  çıkan Borusan Grubu’nda
                                       yeni ve etkili bir uygulama
      aktarıldı, konuk konuşmacılar başarılı yaşam hikayelerini pay-  daha başladı.
      laştılar. Programa 2018 yılına kadar devam etmeyi hedefliyo-
      ruz. 102
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107