Page 100 - B-SR-2016-TR
P. 100

[SOSYAL PERFORMANSIMIZ] KURUMSAL SORUMLULUK


         Borusan Holding

         Mikro Kredi Şubeleri         Borusan Holding, olarak girişimci kadınlara destek olmak amacı ile ilk Mikro Finans şu-
         besini, kurucumuz ve Onursal Başkanımız merhum Asım Kocabıyık’ın doğum yeri Afyon-
         karahisar’da 2009 yılında açtık. İkinci Mikro Finans Şubesini ise, 2013 yılında Borusan
         Holding’in liman dahil geniş bir sanayi kampüsünün yer aldığı Bursa’nın Gemlik ilçesinde
         açtık. Her iki Mikro Finans şubesinde şimdiye dek kadın girişimcilere, kendi işlerini kur-
         maları veya geliştirmeleri için yaklaşık 5,5 milyon TL tutarında kredi desteği verilmesini
         sağladık. 2016 yılında mikro kredi desteği alan kadın girişimci sayısı 2.800 oldu.
      ‘Haydi Kızlar

      Kodlamaya!’ Projesi      Borusan, kız çocuklarının bilgisayar yetkinliklerini  ğin temel prensipleri, oyun, animasyon ve hikâye
      bilgi teknolojileri çağı olan 21. yüzyılın koşullarına  programlama, basit elektronik modüller ve 3D
      uygun bir şekilde geliştirmek ve geleceğe daha  baskı entegrasyonunu kullanarak basit robotlar
      eşit şartlarla adım atabilmelerini sağlamak için  tasarlama konusunda ufuklarını açacak dersler
      “Haydi Kızlar Kodlamaya!” projesini başlattı.   aldılar. Verilen kodlama eğitimleri katılımcı kızların
                                hayata bakışını değiştirirken ortaya birbirinden il-
      Proje Borusan’ın Gemlik yerleşkesindeki fabrika  ginç ve yaratıcı projeler çıktı.
      çalışanlarının 7-14 yaşları arasındaki kız çocuk-
      larıyla 2016’nın mart ayında hayata geçirildi. İlk  Projenin devamında Borusan’ın Sefaköy ve Hal-
      aşamada 60 kız çocuğuna kodlama eğitimi veril-   kalı fabrikalarındaki çalışanlarının çocukları da
      di. Bu eğitim kapsamında, kız çocukları elektroni- kapsama alındı. Bu yerleşkelerde 7-14 yaş arası
                                toplam 90 kız çocuğuna daha bilgisayar prog-
                                ramlama eğitimi verildi.


                                Borusan, eğitimlerde merkezi İngiltere’de bulu-
                                nan, İçişleri Bakanlığı ve Üniversiteler Birliği tara-
                                fından 2015 yılının en iyi sorumluluk girişim ödü-
                                lünü kazanarak başarısını ispatlayan “KızCode”
                                platformu ile iş birliği yaptı. Haydi Kızlar Kodla-
                                maya! Projesi, Uluslararası Genç Girişimciler ve
                                Liderler (JCI) platformu ‘2. Uluslararası Kurumsal
                                Sosyal Sorumluluk (ICSR) Ödülleri’ kapsamında
                                ‘Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk’ ödü-
                                lünü kazandı.

 100
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105