46. İstanbul Müzik Festivali 2018 Yarışma Kuralları
Yarışma Kuralları
 1. Bu yarışma 28/05/2018 ile 31/05/2018 (23:59) tarihleri arasında Borusan Holding tarafından, https://www.instagram.com/borusanholding/  Instagram hesabından düzenlenmektedir. Kazananlar 01/06/2018 tarihinde Borusan Holding Instagram hesabı üzerinden açıklanacaktır.
 2. Yarışma tarihleri arasında, Borusan Holding Instagram hesabını takip eden kişilerin yarışma kurallarını yerine getirmesi beklenmektedir.
 3. Katılımcıların, Borusan Holding Instagram hesabını takip etmeleri ve yapılan yorumda birlikte festivale gitmek istediği bir arkadaşının Instagram hesabını etiketlemeleri gerekmektedir.
 4. Yapılan yorumlar arasından, Borusan Holding jürisi tarafından belirlenecek, en iyi yorumu yapan 10 kişiye, çift kişilik İKSV, [46] İstanbul Müzik Festivali bileti hediye edilecektir.
 5. Ödül kazanan katılımcılar tarafından sunulan kimlik ve adres bilgilerinin doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı katılımcının sorumluluğundadır.
 6. Yarışma sonunda kazanan kişilerin Borusan Holding Instagram hesabı üzerinden direkt mesaj yoluyla iletişime geçmesi gerekmektedir. Bu mesajda kazanan kişiden istenecek ad-soyadı ve iletişim bilgilerinin eksik veya yanlış olması nedeniyle yaşanacak olan aksaklıklardan Borusan Holding sorumlu değildir.
 7. Bir kişinin sadece bir yorum ile yarışmaya katılma şansı bulunmaktadır.
 8. Katılımda sunulan kimlik ve adres bilgilerinin doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı katılımcının sorumluluğundadır. Yarışmaya katılım için katılımcıların 18 yaşında veya 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. 18 yaşından küçük olanlar düzenlenen yarışmaya katılamayacaklardır, katılmış olsalar dahi hediye kazanmaları halinde bu ödüller kendilerine teslim edilmeyecektir.
 9. Ödül olan çift kişilik İKSV [46] İstanbul Müzik Festivali’nin 7 Haziran 2018’deki 'Verdissimo' Diana Damrau & Nicolas Testé & Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası konseri için geçerlidir. Ödül biletlerinin gönderimi Borusan Holding tarafından posta yoluyla yapılacaktır.  Kazanılan ödül değiştirilemez, devredilemez, iade edilemez ve nakde dönüştürülemez.
 10. Katılımcıların yorumlarının içeriği, mahremiyet, reklam hakları veya fikri mülkiyet hakları da dâhil olmak fakat bunlarla kısıtlı olmamak üzere, bir başkasının haklarını ihlal etmemeli, şiddet unsuru içermemeli, telif hakkı ihlali oluşturmamalı veya bu hakları ihlal eden herhangi bir malzeme içermemelidir. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.
 11. Yorumlar, uygunsuz, ahlaki değerlere aykırı, müstehcen, menfur, suç unsuru, hakaret, iftira veya küçük düşürücü unsurlar içeren içeriklerden oluşmamalıdır.
 12. Yorumlar herhangi bir gruba veya bir bireye karşı bağnazlık, ırkçılık, nefret veya zarara teşvik eden veya cinsiyet, din, milliyet, cinsel kimlik veya yaş ayrımcılığına yönelten içerik içermemelidir.
 13. Borusan Holding, bahsi geçen şartlara uygun olmayan yorumları silme/kaldırma hakkına sahiptir.
 14. Borusan Holding yarışmaya katılım sırasında oluşabilecek teknik aksaklıklardan dolayı sorumlu değildir.
 15. Yarışmaya katılanlar, Borusan Holding’in işbu Katılım Koşulları’nda tesis ve ilan ettiği kuralları şimdiden kabul ederler. Katılımcıların Yarışma Kurallarına uyup uymadıklarının denetim ve değerlendirilmesi münhasıran Borusan Holding tarafından yapılacaktır.
 16. Borusan Holding yarışma boyunca, yarışma sonuçlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde bilgisayar teknolojilerini kullanarak hile yapıldığını ya da haksız yollardan kazanç elde edilen işlemleri tespit etmesi durumunda, yarışmacının o güne kadarki bütün yarışma verilerini hiçbir uyarı yapmadan iptal etme hakkına sahiptir. Bu kişiler kazananlar listesinde yer alsalar bile yapılan incelemelerde kurallara aykırı bir işlem ya da davranışı tespit edilmesi halinde yarışmacının bütün yarışma verileri silinecek ve ödül kazanma hakkı ortadan kalkacaktır.
 
 

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
 
a)       Veri Sorumlusu

Borusan Holding (“Borusan”) olarak Şirketimiz; Borusan Topluluk Şirketleri ve/veya İktisadi İşletmeleri (hepsi birlikte “Topluluk Şirket ve İşletmeleri” olarak anılacaktır) tarafından İnternet üzerinden düzenlenip gerçekleştirilen anket, oylama, yarışma gibi etkinlikler (“Etkinlikler”) kapsamda ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“6698 sayılı Kanun”) uygun olarak, etkinliklere katılan kişilere ait kişisel verileri işleyebilmektedir.

b)         Hangi Kişisel Verilerin İşleneceği

Şirketimiz tarafından:
 • Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti, medeni hali gibi kimlik bilgileri,
 • E-posta adresi, cep telefonu, sabit telefon, açık adresi gibi iletişim bilgileri, işlenmektedir.
c)         Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği

Şirketimiz, teknik veya diğer yöntemlerle elde ettiği kişisel verileri;
 • Katılımcılar tarafından hak kazanılan hediyelerin kendilerine ulaştırılmasını sağlamak,
 • Etkinlikler neticesinde kazananları sözlü, yazılı basın veya dijital mecralar üzerinden duyurmak gibi amaçlarla işleyebilecektir. (“Amaçlar”)
Kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenecektir.
 
d)        Kişisel Verilerin Hangi Üçüncü Kişilere Aktarılması
 
Hakkınızda topladığımız kişisel veriler diğer Borusan Topluluk Şirketleriyle, yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımızla ve/veya dışarıdan hizmet aldığımız üçüncü kişilerle, kamu kurumları ile özel kurum ve kuruluşlarla, yukarıdaki amaçlar ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere paylaşılabilecek ve yurt dışına aktarılabilecektir.

e)       Kişisel Verileri Toplama Yöntemimiz, Hukuki Sebepler ve Kişisel Verilerin Güvenliği

İşbu Aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından kurulan sistemler, İnternet siteleri ve portalları üzerinden elektronik ortamda toplanmaktadır.
 
Bu metinde belirtilen Amaçları gerçekleştirmek için gerekli olduğu sürece kişisel verileriniz işlenebilecektir. Bu Amaçların sona ermesi halinde ise mevzuatın izin verdiği ölçüde kişisel verilerinizin işlenmesine devam edilecek, akabinde ise makul bir sebep ve süre bulunmaması halinde bu veriler derhal silinecek veya anonim hale getirilecektir.

Şirketimiz, bilgilerinizin hukuka aykırı işlenmesini önlemek, bilgilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır. 

f)         Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca;
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talep en kısa sürede ve en geç (30) otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 
Sosyal
Twitter
Instagram
Haberdar Ol
Borusan'ın son gelişmeleri ve haberleri almak için aşağıdaki formu doldurunuz.
Borusan’dan e-posta almayı onaylıyorum.
Borusan Holding Logo Borusan Holding Logo
Copyright © 2015 | Bilgi Toplumu Hizmetleri
Copyright © 2015 Borusan Holding FooterLine Bilgi Toplumu Hizmetleri