Page 94 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 94

Cehalete Karşıyız! Hedef 2.000 Kitap!

                Borusan Otomotiv Grubu çalışan-     Faal olarak destek veren 15 çalışa-
                ları arasında yaptığımız anket, Ok-   nımıza ek olarak dış paydaşlarımız
                yanus Gönüllüleri’nin çocuklar için   da projeye gönüllü destek oldular;
                projeler üretmesine odaklanması    2017 döneminde Facebook – One-
                yönünde bir taleple sonuçlandı.    dio – Hepsiburada - Smartis – Se-
                Böylece bir kütüphane projesi baş-    curitas – Meta İnşaat – Akmanlar
                latmaya karar verildi. İlk etapta kü-  Temizlik Hizmetleri - Boogy Event
                tüphanesi olmayan bir okul tespit    Company – Global Turizm – DSM
                edildi ve okulun eksikleri ve ihtiyaç  Group kitap bağışı yaptı.
                listesi oluşturuldu. Kütüphaneye
                içinde yer alacak, kitaplık, masa,  Kitap bağışı operasyonunun Bo-
                sandalye, harita, bilgisayar vb. ilgili  rusan Otomotiv’in sadece İstanbul
                malzemelerin tedarik edilmesi sü-    değil tüm şubelerine yayılımı he-
                reci başlatıldı.             deflendi. Bu sebeple hepsiburada.
                                    com iş birliğiyle hazırlanan mobil
                                    web sitesi yardımıyla müfredata
                                    uygun kitaplar bir linkte toplandı ve
                                    herkesin online olarak kitap bağışı
                                    yapabilmesi mümkün kılındı. Kitap
                                    bağışı farkındalığı için hazırlanan
                                    kısa filmde farklı kademelerdeki
                                    Borusan Otomotiv çalışanlarının
                                    ‘’Cehalete Karşıyım! Hedef 2.000
                                    Kitap!’’ mesajlarına yer verildi. Aynı
                                    zamanda film, Facebook’ta rek-
                                    lamlı içerik olarak yayınlandı ve bu
                                    sayede Borusan Otomotiv çalışanı
                                    olmayanların da kitap bağışı yap-
      +                              ması sağlandı.


      Sonuçlar ve Kazanımlar      Ekonomik: Şirket bütçesinden sadece 5 bin TL’lik kullanarak 2.000 kitaplı bir kütüphaneyi
      demirbaş envanterleri ile kurduk.
      Sosyal: İstanbul Küçükçekmece İnönü Ortaokulu’nda öğrenim gören yaklaşık 750
      öğrencinin yararlanabileceği modern ve güncel kitaplardan oluşan bir kütüphane
      oluşturduk.
      Çevresel: Kütüphanede çevre bilincini de geliştirici içerikte kitaplar da yer aldı.
      Kurumsal: Bu kampanya sayesinde Borusan Otomotiv grubu çalışanları arasında ortak
      bir projede gönüllü olarak çalışma bilinci gelişti. 2018 yılında Borusan Otomotiv Grubu
      Okyanus Gönüllüleri’nin farklı bir okulda bir kütüphane projesini daha hayata geçirme planı
      bulunuyor.  94
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99