Page 93 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 93

Borusan’dan


      Meslek Lisesi Koçları      Meslek Lisesi Koçluk Programı,    man Yönetimi gibi modüllerde öğrenci
      Özel Sektör Gönüllüleri Derne-    grupları ile bir araya gelerek etkinlik-
      ği liderliğinde başlatılan ve çalı- ler düzenleyip; atölye gezileri yaptılar.
      şanlardan seçilen koçların iki yıl  Öğrenciler ile toplamda 175 saat et-
      gönüllülük aktiviteleri yapmasını   kinlik gerçekleştirildi.
      amaçlayan bir sosyal sorumluluk
      programıdır.               2012’den bu yana her sene progra-
                           ma katılan Borusan Otomotiv Grubu

      Programın amacı, şirketler ve mes-    Okyanus Gönüllüleri, 2016-2017 dö-
      lek liseleri arasında kalıcı iş birlik- neminde 38 öğrenciye gönüllü koç-
      leri yaratmak, koçluk uygulamaları    luk yaptılar. Hedef her sene en az 10
      üzerinden başlayan ilişkilerin öğ-  gönüllü koçu ve 40 gönüllü öğrenciyi
      rencilere sağlanan staj ve istihdam   projeye dahil edebilmektir.
      önceliği gibi olanaklara dönüşme-
      sine fırsat vermek ve uzun vadede

      meslek liselerine yapılabilecek di-
      ğer yatırımları desteklemektir.


      2012’de başlayan Meslek Lisesi
      Koçları Programında bugüne ka-
      dar Borçelik’ten 28 gönüllü, koçluk
      eğitimlerini aldı, 2017’de 15 koç
      Teknik ve Anadolu Lisesi 11. sınıf +
      aktif gönüllü koçluk yaptı. Meslek


      ve 12. sınıf öğrencilerinden top-  Sonuçlar
      lam 65 öğrenciye ulaştılar. Bugüne
      kadar programdan mezun olan 15
                           Ekonomik: Programın uzun vadede ülke ekonomisi-
      öğrenciyi istihdam edildi.
                           ne değer katacak iş insanlarının yetişmesine destek
                           olacağına inanıyoruz.
      2017’de Borusan CAT Gebze-An-
                           Sosyal: Meslek liselerinde okuyan öğrencileri rol
      kara-Diyarbakır-İzmir’de 10 çalı-
                           model olacak kişilerle buluşturarak okul devamlılık-
      şanımız ile Meslek Lisesi Koçları
                           larına, hayat başarılarına, meslek edinmelerine, kişi-
      Gönüllülük Programı kapsamında
                           sel ve profesyonel gelişimlerine destek verdik.
      10. ve 11. sınıf öğrencilerinden
                           Kurumsal: Topluma katkıya verdiği önemle öne çı-
      60 kişiye gönüllü koçluk yaptılar.
                           kan Borusan Grubunda yeni ve etkili bir uygulama
      Meslek lisesi koçluğu kapsamında
                           daha başladı. Programa 2018 yılına kadar devam et-
      belirlenen Sorumlu Vatandaş, Za-
                           meyi hedefliyoruz.                                                          93
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98