Page 82 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 82

iş sağlığı ve                 güvenliği

      Tüm Borusan Grubu şirketlerinde, çalışanlar, müş-


      teriler ve tedarikçiler için daha güvenli ve sağlıklı

      bir iş ortamı yaratmak iş önceliğimizdir. “Sıfır iş ka-

      zası” hedefimiz doğrultusunda risk analizleri, per-

      formans ölçümleri, eğitimler, tatbikatlar ve altyapı

      iyileştirmeleri gibi uygulamalarımıza 2017 yılında da

      devam ettik. Alt işveren çalışanları da dahil 5 binin

      üzerinde kişiye 80 bin saatin üzerinde iş sağlığı ve

      güvenliği eğitimi sağladık.                Tüm Borusan Grubu şirketlerinde    Grup şirketleri arasında iş sağlığı

                grup çalışanlarının tamamını temsil   ve güvenliği kültürünü geliştirmek
                eden İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)    ve şirketlerin deneyimlerini payla-
                Kurulları yer alıyor. İSG Kurulları  şarak birbirlerinden öğrenmelerini
                grup çalışanlarının sağlık ve gü-  sağlamak amacıyla 2015 yılında
                venlik konularındaki öneri, şikâyet   “Borusan İSG Grubu” oluşturduk.
                ve beklentilerini iletebildikleri bir iç  İSG eğitimlerimiz şirketlerimizde
                iletişim mekanizması olarak faali-  verilen tüm eğitimlerin %29’unu

                yet gösteriyor. Kurullar tarafından  kapsıyor. Raporlama döneminde
                getirilen öneriler grup İSG perfor- grup çalışanlarımıza 39 bin saat
                mansının sürekli gelişimindeki en   İSG eğitimi sağladık.
                önemli unsurlardan biridir.
  82
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87