Page 78 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 78

çalışan                 hakları                 Borusan Grubu’nda çalışanlarımıza adil, güvenli ve sağlıklı bir
                 çalışma ortamı sunuyor, çalışanlarımızın özlük haklarını                 yasa ve düzenlemelere uyumlu şekilde, doğru ve tam

                 olarak kullanmalarını garanti ediyoruz. İş Etiği Kurallarımız


                 insan ve çalışma haklarının korunması kapsamında grubumuza rehberlik ediyor.                 İş etiği kurallarımız ve şirket po- Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerin
                 litikalarımız kapsamında grubu-    yoğun olarak erkek çalışanlar ta-
                 muzun hiçbir şirketinde zorla ve   rafından tercih edilmesi sonucun-

                 cebren ya da çocuk işçi çalıştırıl- da Borusan Grubu genelinde ka-
                 ması söz konusu değildir. Bugüne     dın çalışanların tüm ofis çalışanları
                 dek örgütlenme ve toplu sözleşme     içindeki payı %16,4 oldu. Diğer ta-
                 hakkının ihlal edildiği bir durum ya-  raftan üst düzey kadın yöneticilerin
                 şanmadığı gibi bu konuda belirgin    tüm üst düzey yöneticiler içindeki
                 risk taşıyan faaliyetlerimiz de mev-   payı ise %11 olarak gerçekleşti.
                 cut değildir. 2017 yıl sonu itibarıy-
                 la fabrika çalışanlarımızın %88,4’ü   Borusan Grubu’nda toplumsal ve
                 toplu iş sözleşmelerine dahildir.    bireysel refahın kadın-erkek eşitli-

                 (GRI 102-41)               ğine koşulsuz bağlı olduğuna ina-  78
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83