Page 70 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 70

istihdam      Borusan’da hem yetenekleri çekmek hem de onların gelişimini destekleyerek sü-


      rekli istihdamlarını sağlamak grubumuzun sürdürülebilirliği için önemlidir. İnsan


      kaynakları uygulamalarının temel amacı, çalışanların yetkinliklerini, bağlılıklarını ve


      performanslarını en üst düzeye çıkararak, faaliyet gösterdikleri sektörlerde fark ya-

      ratmalarına destek olmaktır.

      Çalışanlarımızın                      Grubumuzdaki tüm  ofis çalışan-
                                    larımıza yatarak ve ayakta tedaviyi
      Dağılımı                          içeren özel sağlık sigortası imkâ-

                                    nı sağlıyoruz. Yönetim seviyesine
                                    göre değişen kapsamlarda yıllık
                                    check-up ve hayat sigortası olana-
                                    ğının yanı sıra şirket katkılı Birey-
      %16,6                            sel Emeklilik Planı ile 35 yaş üzeri

                                    ve en az üç yıl kıdemli yöneticile-
      Kadın
                                    re emeklilik planı sunuyoruz. Plan
                                    kapsamında her ay ilgili çalışanla-
                                    rın maaşından yapılan kesintiye ek
                                    olarak şirket katkısı yapıyoruz. Bo-
      %83,4                            rusan Grubu’nda beş yılını tamam-

                                    layan plan kapsamındaki tüm çalı-
      Erkek
                                    şanlar birikimlerini alabiliyorlar. 0-6
                                    yaş çocuk sahibi, kadın-erkek tüm
                                    çalışanlarımızın belirli anaokulu
                                    veya kreş̧/gündüz bakımevlerinde
                                    çocuklarının eğitim görmeleri veya
                                    gelişim programlarına katılmaları
  70
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75