Page 69 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 69

Tüm operasyonlarımızda çalışan


 ve insan haklarını gözetiyor, fırsat


 eşitliğini destekliyoruz!      Borusan Grubu’nda çalışanlarımızı en    Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda
      önemli sermayemiz olarak görüyoruz.     yetenekli ve yüksek potansiyelli aday-
      Tüm operasyonlarımızda çalışan ve    larla ekiplerimizi güçlendiriyor, Borusan
      insan haklarını gözetiyor, fırsat eşitli-  Akademi ile çalışanlarımızın gelişimine
      ğini destekliyor ve her türlü ayrımcı-   liderlik yapıyor ve destek veriyoruz.
      lığa karşı çalışanlarımızı bilinçlendiri-
      yoruz.                   Yetenekli çalışanlarımızın en iyi perfor-

                            mansı göstererek uzun vadede Boru-
      Çalışan deneyimini iyileştirmek ve bi-   san’da kalmalarını sağlamak amacıyla
      reysel ve kurumsal performansı art-   pek çok iyi uygulama başlattık. Holding
      tırmak amacıyla çalışanlarımızın bağ-    bünyesinde başlatılan bu uygulamala-
      lılığını her yıl ölçüyor, onlara sağlıklı,  rın yanı sıra şirketlerimiz özelinde de-
      güvenli ve adil bir iş ortamı sunmak    vam eden projelerin detaylarına bu bö-
      üzere hep birlikte çalışıyoruz.       lümde yer verdik.


                                                          69
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74