Page 16 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 16

Borusan Holding


  ve grup

  şirketlerimiz                Borusan’da sürdürülebilir büyü-    stratejisinin belirlenmesi gibi kritik
                meyi, güçlü kurumsal iş kültürü-   sorumlulukları yerine getiriyor.
                müz sayesinde gerçekleştiriyoruz.
                Grubumuzun merkezi yönetimini,     Borusan Danışmanlık, grubumu-
                Borusan Holding ile birlikte Boru-    zun stratejik hedeflerine erişimini
                san Danışmanlık ve Borusan ArGe     ve iş sonuçlarını destekleyecek
                yürütüyor.                uzmanlıkları sağlamak ve optimum
                                    maliyet/maksimum verimlilikle ilgili

                Yönlendirici, destek verici ve kont-   süreçleri yönetmekle sorumludur.
                rol edici bir rol üstlenen Borusan  Şirket bunların yanı sıra grup ge-
                Holding, grup şirketlerine sağla-   nelinde Yalın 6 Sigma, sürdürüle-
                dığı stratejik liderlikle hissedarla- bilirlik, kurumsal sosyal sorumluluk
                ra ve diğer paydaşlara sağlanan   projeleri gibi ana inisiyatifleri de
                değerin artırılması sorumluluğunu   yönetiyor.
                üstleniyor. Holding, “yenilikçi reka-

                bet” anlayışının organizasyonda ve    Borusan ArGe, teknolojik yol hari-
                değer zincirinde yaygınlaştırılması,   tasında belirlediği başlıklar çerçe-
                ortaklar ve diğer paydaşlarla iliş- vesinde ArGe projeleri üretirken,
                kilerin yönetilmesi, kaynakların et-   her bir projeyle hem ülkemize hem
                kin kullanılması ve sürdürülebilirlik  de faaliyet gösterdiği sektörlere
                                    katkı sağlamayı hedefliyor.

          Borusan’da sürdürülebilir
                                    Şirketlerimiz, Türkiye dışında ABD,
         büyümeyi, güçlü kurumsal               Hollanda, İtalya, Kuzey Kıbrıs, Gür-

                                    cistan, Azerbaycan, Kazakistan,
           iş kültürümüz sayesinde              Kırgızistan, Uzak Doğu ve Rusya

                                    ile birlikte toplam 10 ülkede faali-
                 gerçekleştiriyoruz.          yetlerini sürdürüyor.


  16
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21