Page 13 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 13

Biz çalışanlarımızı gönüllü olmaları için teşvik

            ederken çalışanlarımızın da gönüllülük temelinde

            güçlü bir şekilde destekledikleri eğitim, kültür-sanat,


            çevre, insan hakları ve kadının güçlendirilmesine

            yönelik çalışmalarımız ile toplumdan aldığımızı yine

            toplumla paylaşıyor, toplumsal gelişimi her yönüyle

            destekliyoruz.
            Birleşmiş  Milletler  Sürdürülebilir     ladığı desteği sürdürdük. Borusan

            Kalkınma  Hedeflerini  destekleyen       Sanat ile binlerce müzikseveri Tür-
            projelerimizi sürdürmekteyiz. Bun-       kiye’nin ve dünyanın en iyi müzis-
            ların olumlu etkilerini her gün daha     yenleriyle  buluşturduk,  Borusan
            fazla  görüyor  ve  yaşıyoruz.    Bu     Contemporary  ile  çağdaş  sanatın
            projelere  ait  gelişmelere  raporu-     özgün  örneklerini  sanatseverle-
            muzda ayrıntıları ile yer verdik.        re  sunduk  ve  kadını  güçlendirme
                                                     çalışmalarımızla  daha  eşit  ve  adil
            Biz çalışanlarımızı gönüllü olmaları     bir  toplum  için  çalıştık.  Raporla-
            için teşvik ederken çalışanlarımızın     ma döneminde toplumsal projelere

            da gönüllülük temelinde güçlü bir        toplam  15  milyon  dolar  tutarında
            şekilde destekledikleri eğitim, kül-     kaynak aktardık.
            tür-sanat,  çevre,  insan  hakları  ve
            kadının  güçlendirilmesine  yönelik      Başta  çalışanlarımız  olmak  üzere,
            çalışmalarımız  ile  toplumdan  al-      değer yaratma hedefiyle çıktığımız
            dığımızı  yine  toplumla  paylaşıyor,    sürdürülebilirlik   yolculuğumuzda
            toplumsal gelişimi her yönüyle des-      emekleri geçen tüm paydaşlarımı-

            tekliyoruz. Bu kapsamda 2017’de          za teşekkürlerimizi sunuyor, sürdü-
            gönüllü çalışan sayımız %5 artarak       rülebilirlik  alanındaki  performan-
            995 kişi olurken, gönüllülük proje-      sımıza  yönelik  geri  bildirimlerinizi
            leri için harcanan süre de %65 ar-       bekliyoruz.
            tarak 10 bin 757 saat oldu.


            2017  yılında  Borusan  Kocabıyık
            Vakfı’nın  eğitim  kurumlarına  sağ-     AGAH UĞUR / GRUP CEO
                                                                                                                   13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18