Page 13 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 13

Biz çalışanlarımızı gönüllü olmaları için teşvik

      ederken çalışanlarımızın da gönüllülük temelinde

      güçlü bir şekilde destekledikleri eğitim, kültür-sanat,


      çevre, insan hakları ve kadının güçlendirilmesine

      yönelik çalışmalarımız ile toplumdan aldığımızı yine

      toplumla paylaşıyor, toplumsal gelişimi her yönüyle

      destekliyoruz.
      Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir   ladığı desteği sürdürdük. Borusan

      Kalkınma Hedeflerini destekleyen    Sanat ile binlerce müzikseveri Tür-
      projelerimizi sürdürmekteyiz. Bun-    kiye’nin ve dünyanın en iyi müzis-
      ların olumlu etkilerini her gün daha   yenleriyle buluşturduk, Borusan
      fazla görüyor ve yaşıyoruz.  Bu   Contemporary ile çağdaş sanatın
      projelere ait gelişmelere raporu-   özgün örneklerini sanatseverle-
      muzda ayrıntıları ile yer verdik.    re sunduk ve kadını güçlendirme
                           çalışmalarımızla daha eşit ve adil
      Biz çalışanlarımızı gönüllü olmaları   bir toplum için çalıştık. Raporla-
      için teşvik ederken çalışanlarımızın   ma döneminde toplumsal projelere

      da gönüllülük temelinde güçlü bir    toplam 15 milyon dolar tutarında
      şekilde destekledikleri eğitim, kül-   kaynak aktardık.
      tür-sanat, çevre, insan hakları ve
      kadının güçlendirilmesine yönelik   Başta çalışanlarımız olmak üzere,
      çalışmalarımız ile toplumdan al-   değer yaratma hedefiyle çıktığımız
      dığımızı yine toplumla paylaşıyor,  sürdürülebilirlik  yolculuğumuzda
      toplumsal gelişimi her yönüyle des-   emekleri geçen tüm paydaşlarımı-

      tekliyoruz. Bu kapsamda 2017’de     za teşekkürlerimizi sunuyor, sürdü-
      gönüllü çalışan sayımız %5 artarak    rülebilirlik alanındaki performan-
      995 kişi olurken, gönüllülük proje-   sımıza yönelik geri bildirimlerinizi
      leri için harcanan süre de %65 ar-    bekliyoruz.
      tarak 10 bin 757 saat oldu.


      2017 yılında Borusan Kocabıyık
      Vakfı’nın eğitim kurumlarına sağ-   AGAH UĞUR / GRUP CEO
                                                          13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18