Page 122 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 122

atık                 yönetimi

      Borusan Grubu şirketlerinde karasal yaşam üzerin-

      deki etkilerimizi azaltmak için çevreyi kirletme po-

      tansiyeli olan üretim süreçlerimizi sürekli gözden


      geçiriyor, atıklarımızı mevzuat kapsamında toplayıp

      bertaraf ederken, daha az atık üretmek üzere yeni

      projeler geliştiriyoruz.
      Tesislerimiz çevresinde atık su deşarjı sebe-      2017 yılında Supsan’da atık yönetimi,
      biyle önemli ölçüde etkilenen bir su kaynağı      Borçelik’te fidan dikimi ve Borusan
      veya bir doğal yaşam alanı mevcut değildir.       Enerji’de ornitolojik gözlem çalışmala-
      Şirketlerimiz faaliyet ve bölgelerine göre atık     rımızla BM’in karasal yaşamın korun-
      sularını İSKİ kanalına, şebeke kanalizasyon       ması hedefini destekledik.
      sistemine, ilgili belediye noktalarına ve Mar-
      mara Denizine gönderiyor.
  122
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127