Page 12 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 12

grup CEO


  mesajı
               doğal gaz ve otomotiv sektörleri te-    Lojistik, makina ve çelik sektörle-
               mel büyüme alanlarıdır. 2017 yılı için-  rinde faaliyet gösteren şirketleri-
               de otomotiv ve katma değeri yüksek     mizde ise ağırlıklı olarak çalışan
               standart boru ürün gruplarına yöne-    sağlığı ve mutluluğu odaklı yatırım-
               lik rekabet avantajı ve büyüme sağ-    ları hayata geçirdik. Borusan Lojis-
               layacak 75 milyon USD sabit kıymet     tik Gemlik Limanında Sosyal Bina

               bedelli yatırım kararı aldık. Bu yatırı-  Modifikasyon Projesi, Borusan
               mın devreye girmesi ile birlikte hem    CAT Gebze Kampüste çalışanların
               iç piyasadaki lider konumumuzu de-     ofis şartlarını iyileştirmeye yöne-
               vam ettirmeyi hem de Avrupa’nın en     lik düzenlemeler ve Borçelik’te de
               büyük üç üreticisinden biri olmayı   mamul stok sahalarının iş güvenliği
               hedefliyoruz.               risklerinin azaltılmasına yönelik ya-
                                    tırımlar yaptık.

               Supsan’da 2017 yılında iki önemli
               üretim yatırım gerçekleşti. Bunlar-   Şirketlerimizin genelinde çevre ve
               dan ilki Supsan ArGe Merkezi’nin,   iş sağlığı ve güvenliği kapsamında
               ikinci yatırım ise L hattının kurulma-   pek çok performans iyileştirme ya-
               sıdır. Artan müşteri talepleri nedeniy-  tırımlarını tamamladık. Bu projele-
               le Supsan’ın kapasitesinin attırılma-   rin detaylarına da raporumuzda yer
               sını hedefledik. Yurtiçi yedek parça    verdik.
               pazarına 21 adet yeni ürün sunduk.
                                    Çalışanlarımızın mesleki gelişimi-
             Raporlama döneminde              ni desteklemek amacıyla Borusan

                toplumsal projelere           Akademi çatısı altında düzenlediği-
                                    miz çeşitli programlarla organizas-
             toplam 15 milyon dolar             yonun her seviyesindeki çalışanla-

         tutarında kaynak aktardık.              rımızı geliştirmeye yönelik eğitimler
                                    düzenlemeye devam ettik.
               Otomotiv Grubunda yapılan Yet-

               kili Satıcı ve Servis Genişleme Ağı  Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve
               Planına uygun olarak, potansiyeli    tedarikçilerimiz için daha güvenli
               değerlendirmek, ilave satış ve satış    ve sağlıklı iş yerleri yaratma önce-
               sonrası geliri yaratmak, marka bili-  liğimiz ve sıfır iş kazası hedefimiz
               nirliğini, müşteri memnuniyetini ar-  doğrultusunda iş sağlığı ve güven-
               tırmak amacıyla 2017’de Borusan     liği performansımızı sürekli geliştir-
               Oto Samandıra’nın açılışını gerçek-    meye devam ediyoruz.
               leştirdik.
  12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17