Page 11 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 11

kapsamda, enerji, emisyon, atık
                           Bugün, 3 kıtada 10 ülkede
      yönetimi gibi çevre konularına yö-
      nelik performans göstergelerimize taşeronlarımızla beraber 9400’ü

      geçen yıldan itibaren eklediğimiz   aşkın çalışanımızla insana
      su yönetimi konusuna bu yıl rapo-
                           ve doğaya saygılı olmaya ve
      rumuzda daha da geniş yer verdik.
                           tüm faaliyetlerimizde şeffaf ve
      Borusan Grubu olarak faaliyet
                           hesap verebilir yönetim anlayışı
      gösterdiğimiz tüm iş kollarında
      sürdürülebilir büyümeye ve pay-    ile hareket etmeye çok özen

      daşlarımız için değer yaratmaya
                           gösteriyoruz.
      odaklanıyoruz. Şirketlerimiz faali-
      yetlerinin çevre üzerindeki olum-
      suz etkilerini kontrol altına almak  Sadece yenilenebilir enerji yatı-
      ve azaltmak için planlı çalışma-   rımları yapan şirketimiz Borusan
      lar yürütüyorlar. Bunların yanı sıra   EnBW Enerji ile, 2017 yılı içerisin-
      içinde bulunduğumuz toplumun      de Gaziantep’teki Kartaldağı Rüz-
      sorunlarının çözümüne katkıda     gâr Enerjisi, Mersin’deki Pamuklu
      bulunmak da önceliklerimiz ara-    Güneş Enerji santralimizi ve Kırk-

      sındadır. Bu yaklaşımımızla, doğal    lareli’ndeki Kıyıköy Rüzgâr Enerji
      ve sosyal çevresi ile uyum içinde  Santralini işletmeye aldık. Bala-
      çalışan örnek bir iş grubu olmayı  banlı Rüzgâr Enerji Santrali kapa-
      amaçlıyoruz.               site artışı ile 495 megavat kurulu
                           güce ulaştı. Yine 2017 yılı içerisin-
      Grubumuzun 2017 yılında faaliyet   de yapılan kapasite ihalelerinde
      gösterdiği tüm iş kollarında konso-   portföyümüze toplam 396,5 me-

      lide cirosu 4,7 milyar dolar, faaliyet  gavat kurulu gücü olacak 10 yeni
      kârı ise 418 milyon dolar olarak  rüzgâr projesi ekledik. Bu projele-
      gerçekleşti. Bu yıl da şirketlerimi- rin idari izin süreçleri başladı, inşa-
      zin sürdürülebilir büyümesi için bir   atlarına 2019 başında başlamayı
      yandan işimize yatırım yaparken    hedefliyoruz. Bu yatırımlar ile 2017
      diğer yandan iş sağlığı ve güvenli-   sonunda yatırım yapılabilir portfö-
      ği, çalışan memnuniyeti, çevre ko-    yümüzün toplam büyüklüğü 1.150
      ruma ve verimlilik odaklı pek çok  megavata ulaştı.
      proje ve yatırım gerçekleştirdik.

      Özellikle enerji ve boru işlerimiz- Avrupa’nın önde gelen ve Türki-
      de yaptığımız yatırımların etkisiyle   ye’nin en büyük çelik boru üreticisi
      2017 sonunda Grup olarak toplam     olan Borusan Mannesmann kat-
      yatırımlarımız 364 milyon dolara   ma değeri yüksek ürünlerde %40’ı
      ulaştı.                 aşan pazar payına sahiptir. Petrol,                                                          11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16