Page 102 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 102

#SevgiDildeBaşlar


      Kampanyası                Borusan Eşittir Platformu ilk çalış-   ‘İş Yaşamında Ayrımcılık İçeren
                ma alanını iş yaşamında cinsiyet   Söz ve Davranışlardan Kaçınma
                eşitliği olarak belirledi. 14 Şubat  Rehberi’ adı altında, Borusan Gru-

                Sevgililer Günü’nde iş yaşamında-    bu bünyesindeki toplumsal eşitlik
                ki ayrımcı dil ve davranışlara dikkat  platformu Borusan Eşittir platfor-
                çeken bir rehber ve video yayınlan-   mu tarafından ile Kadir Has Üni-
                dı. Bu rehberle iş yaşamında ay-  versitesi Toplumsal Cinsiyet ve
                rımcılığı besleyen ve önyargı içeren   Kadın Çalışmaları Merkezi danış-
                dil, ifade ve davranış kalıplarının  manlığında hazırlanan rehberde, iş
                farkına varılması; sevgi ve saygıya   hayatında sıklıkla karşılaşılan özel-
                dayalı bir çalışma ortamına zemin    likle cinsiyete yönelik ayrımcı ifade
                hazırlanmasını amaçlandı.        ve davranışlar yer alıyor.
  102
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107