Page 10 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 10

grup CEO


  mesajı

               Değerli

               Paydaşlarımız,
                                    Borusan Holding olarak, 2009 yı-
                                    lından bu yana yayınladığımız sür-
                                    dürülebilirlik raporlarımızın seki-
                                    zincisini paylaşmanın mutluluğunu
                                    yaşıyoruz. Bu konuda ülkemizde
                                    liderlik yaparak ilk yıldan bu yana

                                    uluslararası kabul görmüş bir ra-
                                    porlama standardı olan Küresel
                                    Raporlama Girişimi (GRI) rehberini
                                    temel aldık. Geçtiğimiz yıldan bu
                                    yana da Yeni GRI Standartlarına
                                    uygun raporlama yapıyoruz.                                    Bugün, 3 kıtada 10 ülkede taşe-
                                    ronlarımızla beraber 9400’ü aşkın
                                    çalışanımızla insana ve doğaya
                                    saygılı olmaya ve tüm faaliyetleri-
                                    mizde şeffaf ve hesap verebilir yö-
                  AGAH UĞUR              netim anlayışı ile hareket etmeye

                GRUP CEO                 çok özen gösteriyoruz.


                                    GRI kriterlerine ek olarak geçti-

                                    ğimiz yıldan itibaren de Birleşmiş
                                    Milletlerin 2030 Sürdürülebilir Kal-
                                    kınma Hedefleri doğrultusunda
                                    performansımızı   paydaşlarımızla
                                    paylaşmaya devam ediyoruz. Bu  10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15