Page 95 - B-SR-2016-TR
P. 95

BORUSAN KOCABIYIK VAKFI


         Devletin kaynaklarının yeterli olmadığı


      alanlarda destek sağlayan Borusan Kocabıyık


      Vakfı, 2016 yılı çalışmaları için 11 milyon


      dolar bütçe ayırdı.

      Topluma katkıda bulunmak konusunda öncü      Borusan Holding’in toplumsal faaliyetleri-
      bir rol üstlenen Borusan Holding sosyal so-    nin sürdürülebilir bir zemin üzerinde ve etkin
      rumluluk çalışmalarını eğitim, kültür-sanat ve   bir şekilde yönetilebilmesi için 1992 yılında
      kadını güçlendirme olmak üzere üç temel    Borusan Kocabıyık Vakfı kuruldu. Bugün
      eksende yoğunlaştırıyor. Grubumuzun “So-    toplumsal çalışmaların tümü bu çatı altında
      rumlu Şirket” kimliğini ön planda tutmasında    sürdürülüyor. Devletin kaynaklarının yeterli
      Kurucu ve Onursal Başkanı merhum Asım     olmadığı alanlarda destek sağlayan Borusan
      Kocabıyık’ın ilke ve değerlerinin önemli bir  Kocabıyık Vakfı’nın, 2016 yılı çalışmaları için
      yeri var. “Hayatı boyunca ülkesine gönül bor-   11 milyon dolar bütçe ayrıldı. Ayrıca 2008
      cunu ödemeye” çalıştığını ifade eden Koca-     yılında Borusan çalışanlarının gönüllü girişi-
      bıyık’ın, “toplumdan kazandığını, sosyal pro-   mi ile kurulan Okyanus Gönüllü Borusanlılar
      jelerle topluma iade etme” yaklaşımı bugün     Platformu da önemli ve özgün çalışmalarıyla
      her Borusanlı tarafından benimseniyor ve ku-    grubun dikkat çeken bir diğer toplumsal so-
      rumsal kültürün DNA’sında yer alıyor.       rumluluk faaliyet alanı olarak öne çıkıyor.

                                                           95
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100