Page 84 - B-SR-2016-TR
P. 84

[SOSYAL PERFORMANSIMIZ] İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

      BorusanEnBW Enerji

      ‘Güvenle Bir Dakika’ Paylaşımları


      Borusan EnBW Enerji’de yer alan        ken önlemleri ve güvenli çalışmak,
      tüm RES ve HES işletmelerinde, SEÇ         çevreye ve diğer çalışanlara zarar

      (Sağlık, Emniyet, Çevre) Birimi ve       vermemek için neler yapabileceklerini
      Operasyonlar liderliğinde, 2016 yılı-      anlatan bir sayfalık resimli bilgilendir-
      nın mart ayından itibaren yıl boyun-     me metni içerir. Her mail gövdesinde

      ca süren İSG ve çevre farkındalığını     “Güvenlik için ayıracağınız bir daki-
      arttırma hedefli faaliyetlerin arasında      ka bile bizim için çok değerli.” cüm-
      “Güvenle Bir Dakika” paylaşımları da        lesi yazılıdır. Bu projede görev alan

      yer aldı.                     işletme teknisyenleri bu paylaşımları
                                SEÇ Birimi desteği ile hazırlar ve her

      “Güvenle Bir Dakika” Paylaşımları        hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cuma
      haftanın üç günü sabahları, çalışan-      günlerinde yayınlar. Amaç, işletme
      lar e-posta kutularını açtıklarında gör-      ekiplerinin güvenli çalışma konusun-

      dükleri ilk e-postadır. Bu posta, işlet-      da araştırma yapmasını ve bu süreci
      melerle alakalı olarak herhangi bir işin      içselleştirerek edindiği bilgilerin kalıcı

      güvenli yapılması için alınması gere-       olmasını sağlamaktır.        SONUÇLAR VE KAZANIMLAR        Projenin liderliğini üstlenen İşletme Teknisyeni sene sonunda Borusan
        EnBW Enerji Yılın Fark Yaratan İSG Uygulaması ödülünü aldı.

        2017 yılında bu çalışmanın güvenlik takvimine dönüştürülmesi ve
        aylık olarak tüm şirkete iletilecek şekilde yayınlamaya başlanmasını
        ve güvenlik takvimi ile her toplantının o güne özel güvenlik notu ile

        açılması hedefleniyor. Devam eden yıllarda da hazır bir takvim olarak
        yıl başında dağıtılması planlanıyor.
 84
 84
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89