Page 79 - B-SR-2016-TR
P. 79

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
      Tüm Borusan Grubu şirketlerinde, çalışanlar,    iletebildikleri bir iç iletişim mekanizması ola-
      müşteriler ve tedarikçiler için daha güvenli ve  rak faaliyet gösteriyor. Kurullar tarafından
      sağlıklı bir iş ortamı yaratmak iş önceliğimiz-  getirilen öneriler grup İSG performansının
      dir. “Sıfır iş kazası” hedefimiz doğrultusunda   sürekli gelişimindeki en önemli unsurlardan
      risk analizleri, performans ölçümleri, eğitim-   biridir.
      ler, tatbikatlar ve altyapı iyileştirmeleri gibi
      uygulamalarımıza 2016 yılında da devam     2015 yılında grup şirketleri arasında iş sağlığı

      ettik. Alt işveren çalışanları da dahil 7.460  ve güvenliği kültürünü geliştirmek ve şirket-
      kişiye 85.420 saat İSG eğitimi sağladık.      lerin deneyimlerini paylaşarak birbirlerinden
                                öğrenmelerini sağlamak amacıyla “Borusan
      Tüm Borusan Grubu şirketlerinde grup çalı-     İSG Grubu” oluşturduk. İSG eğitimlerimiz
      şanlarının tamamını temsil eden İş Sağlığı ve   şirketlerimizde verilen tüm eğitimlerin %6’sını
      Güvenliği (İSG) Kurulları yer alıyor. İSG Ku-   kapsıyor. Raporlama döneminde alt işveren

      rulları, grup çalışanlarının sağlık ve güvenlik  çalışanları da dahil yaklaşık 8.500 kişiye 29
      konularındaki öneri, şikâyet ve beklentilerini   bin saat İSG eğitimi sağladık.


                                                           79
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84