Page 78 - B-SR-2016-TR
P. 78

[SOSYAL PERFORMANSIMIZ]

         ÇALIŞAN HAKLARI
         Borusan Grubu’nda çalışanları-       cilerin tüm üst düzey yöneticiler

         mıza adil, güvenli ve sağlıklı bir   içindeki payı ise %12 olarak ger-
         çalışma ortamı sunuyor, çalışan-     çekleşti.
         larımızın özlük haklarını yasa ve
         düzenlemelere uyumlu şekilde,       Borusan Grubu’nda toplumsal ve
         doğru ve tam olarak kullanmaları-      bireysel refahın kadın-erkek eşitli-

         nı garanti ediyoruz. İş Etiği Kural-     ğine koşulsuz bağlı olduğuna ina-
         larımız insan ve çalışma haklarının     nıyoruz. Şirketlerimizde toplumsal
         korunması kapsamında grubumu-        cinsiyet ve fırsat eşitliğine dayalı

         za rehberlik ediyor.             insan kaynakları politikaları tüm
                                insan kaynakları uygulamalarının
         İş etiği kurallarımız ve şirket po-   temelini oluştururken, bu konunun
         litikalarımız kapsamında grubu-      paydaşlar ve toplum nezdinde far-
         muzun hiçbir şirketinde zorla ve     kındalığının artırılması adına çalış-

         cebren çocuk işçi çalıştırılması     malar yürütüyoruz.
         söz konusu değildir. Bugüne dek
         örgütlenme ve toplu sözleşme       Bu amaçla “Borusan Eşittir” adlı

         hakkının ihlal edildiği bir durum    toplumsal eşitlik platformumuzu
         yaşanmadığı gibi bu konuda be-      kurduk. Çalışanların inisiyatifi ile
         lirgin risk taşıyan faaliyetlerimiz    hayata geçirilen bu platformun
         de mevcut değildir. 2016 yıl sonu      çalışmaları kapsamında; iş yapış
         itibarıyla fabrika çalışanlarımızın    biçimimizi, konuşma dilimizi, ba-

         %81,5’i toplu iş sözleşmelerine      kış açımızı daha eşitlikçi bir yapıya
         dahildir. Tüm çalışanlarımız içinde     doğru dönüştürüyoruz. Bu dönü-
         bu oran %28’dir. (GRI 102-41)        şümle zihniyette farkındalık yarat-

                                mayı hedefliyoruz. Başta cinsiyet
         Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerin     olmak üzere hiçbir toplumsal rol
         yoğun olarak erkek çalışanlar ta-      ve algının eşitliğe engel olmaya-
         rafından tercih edilmesi sonucun-      cağı, mutlu ve başarılı bir geleceği
         da Borusan Grubu genelinde ka-        inşa etmeyi amaçlıyoruz. Bu plat-

         dın çalışanların tüm ofis çalışanlar     form ile ilgili bilgiler raporumuzun
         içindeki payı %16,5 oldu. Diğer     Kadının Güçlendirilmesi bölümü
         taraftan üst düzey kadın yöneti-     altında yer alıyor.

 78
 78
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83