Page 75 - B-SR-2016-TR
P. 75

Borusan Lojistik

         +Değer Projesi Faz II”

         Geri Bildirim Kültürü Yaratma Programı


         Borusan Lojistik’in Balnak Lojistik şir- +Değer Projesine tüm ofis çalışanları-

         ketini satın alması ile birlikte iki şirketin  mız, Geribildirim Yaratma Kültürü Prog-
         çalışanlarının tek bir ekip olmaları ve şir- ramına ise yöneticilerimiz dahil oldu. Sa-
         ketimizi sürdürülebilir başarılı bir gelece- halarda fabrika çalışanlarımızı yöneten
         ğe taşıyacak olan ortak kurum kültürü-    Depo Operasyon Liderlerimiz de projeye
         nü birlikte inşa etmeleri amacıyla, 2014   katıldı. 105 Müdürle 9 Eğitim ve 9 takip
         yılı sonunda +Değer Projesi’ni başlattık.  çalışması, Yönetici ve Lider grubundan
         Borusan Lojistik’in tüm ofislerinde yak-   120 çalışanla ise 6 eğitim düzenledik. Bu

         laşık 1.285 kişiyle uygulanan çalışmaya   eğitimlerin amacı, gelişim sürecinde eki-
         İnsan Kaynakları Departmanı ve Üst Yö-    bindeki ve etrafındaki insanlara ilham ve-
         netim Ekibi sponsor oldu.          ren, onlarla sürekli iletişim halinde olan,
                                iyi dinleyen, iyi sorular soran ve başarı-
         Farklı kurum kültüründen gelen ve farklı   larını kutlayan örnek liderler yaratmaktı.
         profillere sahip çalışanların birlikte çalışa-
         bilmesini kolaylaştırmak amacıyla proje  Projeyle birlikte hayata geçirilen, yeni
         dahilinde yaklaşık 780 bin TL bütçe ile   öneri sistemi, performans kültürü, tak-
         çalıştaylar, sınıf eğitimleri ve anket uygu- dir ve ödüllendirme uygulamaları, açık

         laması gerçekleştirdik. 2016 yılında bu  iletişim ortamları, “biz” dilinin kullanımı,
         çalışmaları, video mesajları, deneyimler-  başarıların kutlanması ve geri bildirim
         den öğrenme, vaka ve takip çalışmaları,   kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik
         üst yönetim bilgilendirme ve karar top-   çalışmalara önümüzdeki yıllarda da de-
         lantıları ile destekledik.          vam etmeyi hedefliyoruz.


         SONUÇLAR VE KAZANIMLAR


         EKONOMİK Açık iletişim ortamı yaratılarak, çalışanlar ve yöneticilerin bir araya
         gelecekleri platformların oluşmasıyla, anında geri bildirim vermenin iş sonuçlarına
         pozitif etkisini görmeye başladık.


         SOSYAL Çalışan bağlılığının ve motivasyonunun artması ile farklı birimlerdeki
         çalışanlarımızın ortak hedeflere koşmasını sağladık. Yöneticilerimizin ekip yönetimi,
         liderlik, geribildirim ve performans iletişimi yetkinliklerinin gelişmesine de katkıda

         bulunduk.
                                                           75
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80