Page 59 - B-SR-2016-TR
P. 59

Borusan Lojistik

                                          Res* Lojistiği


                                   (*RÜZGÂR ENERJİSİ SANTRALLERİ)
      Rüzgâr enerjisi temiz enerjiye ulaşmanın en  yol açma vb. nedenlerle bekleme süresini en aza
      önemli kanallarından biri haline geldi. Enerji sek- indiriyoruz.
      törünün ihtiyaçlarını, fark yaratan ve fayda sağla-
      yan çözümler geliştirerek çözmek hedefiyle ağır  2016’da Fuat RES Rüzgâr Enerji Santrali için 10

      taşımacılık alanında yatırımlara odaklandık. Rüz- set türbin taşıma işi gerçekleştirdik. Taşımasını
      gâr Enerji Santrallerinin taşınmasında büyük fark  yaptığımız 30 adet rüzgâr kanadını deniz sevi-
      yaratan kanat adaptörü (rotor blade adaptor)  yesinden 300 metre yükseklikten 1.100 metreye
      projemizi Türkiye’de ilk olarak ve yaklaşık 2 mil- taşıdık. Bu teknoloji ile yaklaşık 10.000 kamyon
      yon dolarlık bir yatırım ile hayata geçirdik. Sahip  hafriyat çıkmasına engel olduk. Ayrıca 100 bin
      olduğumuz ağır vasıta araç parkımızı büyüttük,   m ’den fazla toprak kaybının da önüne geçerek
                                 3
      yeni 8 ve 10 akslı dorseler, 6x4 çekiciler ve ka- ekolojik dengenin bozulmasını engelledik.

      nat adaptörü yatırımımız ile hizmet kapasitemizi
      artırdık.                     İlk yılda hedefimiz, 7 türbin üreticisi müşterimi-
                                zin 40 adet RES türbinini taşımak. Ayrıca, sek-
      Kanat adaptörü teknolojisi sayesinde kanatları  törün gelişmesine paralel olarak yerli üreticilerin
      yerden 50 derece açıyla ve sağa / sola 110 de-   artması ile oluşan RES ihracat pazarından pay
      rece döndürerek taşıyabiliyoruz. Bu sayede hem   alarak senede 300 adet kanat ve bir o kadar da
      yol yapım maliyetimizi azaltıyoruz hem de yeni   kule taşımayı hedefliyoruz.


                                                           59
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64