Page 44 - B-SR-2016-TR
P. 44

[STRATEJİ VE YÖNETİM]
       BM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ
      PAYDAŞLARIMIZLA

      İLETİŞİM
      Paydaşlarımızı, faaliyetlerimizden etkile-     ekonomik, sosyal ve çevresel etkileşim-
      nen ve aynı zamanda grubumuzun iş he-       leri en yoğun olan kilit paydaşlarımızı

      deflerine ulaşmasında etkileri olabilecek     şirketlerimiz özelinde tespit ettik ve pay-
      kişi ve kuruluşlar olarak tarif ediyoruz.   daş haritaları hazırladık.

      Önümüzdeki dönemlerde kilit paydaş-
      larımızla sürdürülebilirlik kapsamında      Bu çalışmalar sonucunda tüm şirket-

      daha yoğun bir iletişim planlamak üzere      lerimizin birinci öncelikli paydaşlarının
      önceki raporlama döneminde tüm şir-      hem kendi aralarında hem de Holding

      ketlerimiz nezdindeki kilit paydaşlarımızı     Kurumsal İletişim tarafından belirlenen
      ayrı ayrı gözden geçirdik.             kilit paydaşlarla uyumlu olduğunu tespit

                                ettik. Bu paydaşlarımıza yönelik mev-
      Grup şirketleri temsilcilerimiz ile geçtiği-    cut iletişim platformları ve iletişim sıklığı

      miz yıl gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilir-    Paydaş İletişim Platformlarımız tablo-
      lik stratejisi çalıştayında, şirketlerimizle  sunda yer alıyor. (GRI 102-42)                                 BORUSANLILAR
                                            BORUSAN
                                 MÜŞTERİLER
                                            HOLDİNG
                                 İŞ ORTAKLAR
                                 KAMU
                                 MEDYA
                     TEDARİKÇİLER
                                 BANKALAR
                     YEREL
                     YÖNETİMLER
                     İŞ DÜNYASI
                     SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
                     SOSYAL MEDYA KULLANICILARI
                     SERMAYE PİYASALARI
        ÜNİVERSİTELER
        (AKADEMİSYENLER)

        BORUSAN İLE İLGİLİ GÖRÜŞ OLUŞTURABİLECEK
        TOPLUMDAKİ DİĞER KİŞİ VE KURULUŞLAR                                               (GRI 102-40)

 44
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49