Page 40 - B-SR-2016-TR
P. 40

[STRATEJİ VE YÖNETİM] SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ        ÖNCELİKLİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

        KONULARIMIZ
        Önemli konulara daha fazla odaklanmak    hil olduğu Borusan Danışmanlık Yönetim
        hedefiyle, sekiz grup şirketimizin ağırlıklı  Kurulu’nun katılımıyla gerçekleştirdiğimiz
        olarak iş sağlığı güvenliği, çevre ve kalite  strateji anketinde tüm şirketlerimiz için
        bölümlerinden 25 temsilcisinin katılımıyla  önemli olan konuları önceliklendirdik.
        gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilirlik strateji-
        si çalıştayında yaptığımız değerlendirmeler   Bu çalışmalara ek olarak çalışanlarımız ve
        ve yoğun tartışmalar sonucunda, strate-   grup şirketlerimizin müşterilerinin de ka-
        jik sürdürülebilirlik konularımızı ekonomik,  tıldığı önceliklendirme anketleri gerçek-
        çevresel ve sosyal olarak ayrı ayrı inceledik  leştirdik. Bu anketler aracılığıyla Borusan
        ve şirketlerimiz özelinde önceliklendirdik.   Holding şirketlerinin öncelikli odaklanma-
                                sını bekledikleri konularla ilgili onların geri
        Tüm şirketlerimizde ortak olan konuları   bildirimlerini aldık. Her iki paydaşımızın da
        birlikte belirledik. Raporlama döneminde   öncelikli konularının sıralaması birebir aynı
        şirketlerimizin Genel Müdürlerinin de da-  oldu.
       Çalışanlarımızın                  Müşterilerimizin
       Öncelikleri                     Öncelikleri
       İnsana Yakışır İş                  İnsana Yakışır İş       Ekonomik Büyüme                   Ekonomik Büyüme
       Hedefler İçin Ortaklıklar              Hedefler İçin Ortaklıklar
       Erişilebilir ve Temiz Enerji & İklim Eylemi     Erişilebilir ve Temiz Enerji & İklim Eylemi       Sudaki ve Karasal Yaşam               Sudaki ve Karasal Yaşam       (GRI 102-44)

 40
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45